HIZLI MENÜ

02.12.2021 TARİHLİ ARALIK AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI

02.12.2021 TARİHLİ ARALIK AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI

Haberi 
Facebook'ta
Twitter'da
Linked'inde
WhatsApp'ta
 paylaş
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on email
Email
Share on print
Yazdır

1- ATM Yer Tahsis ücretinin Belirlenmesi

Belediyemizin 02.12.2021 tarih ve 2021/53 sayılı meclis kararı :

Gündemin birinci maddesi  ATM yer Tahsis Ücretinin Belirlenmesi konusunun görüşülmesine geçildi.

Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğünün 26.11.2021 tarih ve  E-33827622-756.01-2249 sayılı yazısı ile QNB FİNANSBANK 16.11.2021 tarihli ve 2536 sayılı dilekçeleri meclise sunulmakla okundu.

Yapılan görüşmelerden sonra;

Meclis Başkanı Turan CANBAY: 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18.maddesinin birinci fıkrasının (e) bendi gereğince; Denizgören Mahallesi İş Merkezleri alanında bulunan ATM yerinin QNB FİNANSBANK’a 1 (Bir) yıllığına aylık 5,00.-TL, yıllık 60,00.-TL olmasını oylarınıza sunuyorum, dedi.

İşaretle yapılan oylama sonucunda; 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18.maddesinin birinci fıkrasının (e) bendi gereğince; Denizgören Mahallesi İş Merkezleri alanında bulunan ATM yerinin QNB FİNANSBANK’a 1 (Bir) yıllığına aylık 5,00.-TL, yıllık 60,00.-TL olmasına mevcudun oybirliği ile kabulüne karar verildi.

 

2- Belediyelerde Sosyal Denge Sözleşmesi ( Belediye Başkanına Yetki Verilmesi)

Belediyemizin 02.12.2021 tarih ve 2021/54 sayılı meclis kararı :

Gündemin ikinci maddesi Belediyelerde Sosyal Denge Sözleşmesi (Belediye Başkanına Yetki Verilmesi)  konusunun görüşülmesine geçildi.

Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğünün 24.11.2021 tarih ve E-18926772-915.02.99-2222 Sayılı Yazıları meclise sunulmakla okundu.

Yapılan görüşmelerden sonra;

Meclis Başkanı Turan CANBAY: 4688 Sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları Kanunu, 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname, 5393 Sayılı Belediye Kanunu ile Anayasa ve Uluslararası Sözleşmeler gereği; Devlet Memurları Kanununa tabi çalışmakta olan Kamu Görevlilerinin ortak ekonomik, sosyal, mesleki, hak ve menfaatlerinin geliştirilebilmesi için belediyemizde bulunan Sendika ile Sosyal Denge Sözleşmesi yapılmasına ve hususta Belediye Başkanı Turan CANBAY’a 2022 Yılı için yetki verilmesini oylarınıza sunuyorum, dedi.

İşaretle yapılan oylama sonucunda; 4688 Sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları Kanunu, 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname, 5393 Sayılı Belediye Kanunu ile Anayasa ve Uluslararası Sözleşmeler gereği; Devlet Memurları Kanununa tabi çalışmakta olan Kamu Görevlilerinin ortak ekonomik, sosyal, mesleki, hak ve menfaatlerinin geliştirilebilmesi için belediyemizde bulunan Sendika ile Sosyal Denge Sözleşmesi yapılmasına ve hususta Belediye Başkanı Turan CANBAY’a 2022 Yılı için yetki verilmesine oy birliği ile karar verildi.

 

3- Belediye Başkan Yardımcısı Maaşının Belirlenmesi 

Belediyemizin 02.12.2021 tarih ve 2021/55 sayılı meclis kararı :

Gündemin üçüncü maddesi Belediye Başkan Yardımcısı Maaşının Belirlenmesi konusunun görüşülmesine geçildi.

Belediyemiz Yazı İşleri Müdürlüğünün 26.11.2021 tarih ve Z-18926772-050.06.05-2247 sayıları meclise sunulmakla okundu.

Yapılan görüşmelerden sonra;

Meclis Başkanı Turan CANBAY: Belediye Başkanının görevlendireceği Belediye Başkan Yardımcının 5393 Sayılı Belediye Kanununun 49. maddesinin 7.fıkrasında “Norm kadrosunda belediye başkan yardımcısı bulunan belediyelerde norm kadro sayısına bağlı kalınmaksızın; belediye başkanı, zorunlu gördüğü takdirde, nüfusu 50.000’e kadar olan belediyelerde bir, nüfusu 50.001-200.000 arasında olan belediyelerde iki, nüfusu 200.001-500.000 arasında olan belediyelerde üç, nüfusu 500.000 ve fazla olan belediyelerde dört belediye meclis üyesini belediye başkan yardımcısı olarak görevlendirebilir. Bu şekilde görevlendirilen meclis üyelerine belediye başkanına verilen ödeneğin 2/3’ünü aşmamak üzere belediye meclisi tarafından belirlenecek aylık ödenek verilir ve taleplerine göre bir sosyal güvenlik kurumu ile ilişkilendirilir. Bu şekilde görevlendirme, memuriyete geçiş, sözleşmeli veya işçi statüsünde çalışma dâhil ilgililer açısından herhangi bir hak teşkil etmez ve belediye meclisinin görev süresini aşamaz. Sosyal güvenlik prim ve benzeri giderlerden kurum karşılıkları belediye bütçesinden karşılanır.” denildiğinden; 5393 Sayılı belediye Kanununun 49.maddesinin 7. Fıkrası gereğince Belediye Başkan Yardımcısı Maaşının Belediye Başkanına verilen ödeneğin 2/3 sinin verilmesini oylarınıza sunuyorum, dedi.

İşaretle yapılan oylama sonucunda; Belediye Başkanının görevlendireceği Belediye Başkan Yardımcının 5393 Sayılı Belediye Kanununun 49. maddesinin 7.fıkrasında “Norm kadrosunda belediye başkan yardımcısı bulunan belediyelerde norm kadro sayısına bağlı kalınmaksızın; belediye başkanı, zorunlu gördüğü takdirde, nüfusu 50.000’e kadar olan belediyelerde bir, nüfusu 50.001-200.000 arasında olan belediyelerde iki, nüfusu 200.001-500.000 arasında olan belediyelerde üç, nüfusu 500.000 ve fazla olan belediyelerde dört belediye meclis üyesini belediye başkan yardımcısı olarak görevlendirebilir. Bu şekilde görevlendirilen meclis üyelerine belediye başkanına verilen ödeneğin 2/3’ünü aşmamak üzere belediye meclisi tarafından belirlenecek aylık ödenek verilir ve taleplerine göre bir sosyal güvenlik kurumu ile ilişkilendirilir. Bu şekilde görevlendirme, memuriyete geçiş, sözleşmeli veya işçi statüsünde çalışma dâhil ilgililer açısından herhangi bir hak teşkil etmez ve belediye meclisinin görev süresini aşamaz. Sosyal güvenlik prim ve benzeri giderlerden kurum karşılıkları belediye bütçesinden karşılanır.” denildiğinden; 5393 Sayılı belediye Kanununun 49.maddesinin 7. Fıkrası gereğince Belediye Başkan Yardımcısı Maaşının Belediye Başkanına verilen ödeneğin 2/3 sinin verilmesine oybirliği ile karar verildi.

 

4- Belediyemiz 2022 Mali Yılı Gelir Tarifesinin Görüşülmesi

Belediyemizin 02.12.2021 tarih ve 2021/56 sayılı meclis kararı :

Gündemin dördüncü maddesinde Belediyemiz 2022 Mali Yılı Gelir tarifeleri konusunun görüşülmesine geçildi.

Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğünün 26.11.2021 tarihli 33827622-105.04-2250 sayılı yazısı ve ekindeki Belediyemiz Gelir Tarifeleri kalem kalem okumak suretiyle meclise sundu.

Tarifelerin kalem kalem görüşülmesinden sonra;

Meclis Başkanı Turan CANBAY: 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18.maddesi (f) bendi gereğince, 2022 Mali Yılı Gelir Tarifelerimizde yapılan değişiklikleriyle aşağıda belirtildiği şekliyle kabulünü oylarınıza sunuyorum, dedi.

İşaretle yapılan oylama sonucunda; 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18.maddesi (f) bendi gereğince, 2022 Mali Yılı Gelir Tarifelerimizde yapılan değişiklikleriyle aşağıda belirtildiği şekliyle kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

SUBAŞI BELEDİYE BAŞKANLIĞI

2022 YILI GELİR TARİFESİ

 

A- YASA GELİRLERİ TARİFESİ

 

Maliye Bakanlığının Belediye Gelirleri Kanunun 45 seri nolu Genel Tebliğinde;

1 Mart 2014 tarihli ve 28928 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 6527 sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun 5 ve 6 ncı maddeleri ile 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanununun 96 ncı maddesinin (A) fıkrasına ikinci paragraf ve bu paragraf hükmünün uygulaması ile ilgili olarak geçici 7 nci madde ilave edildiği belirlenmektedir.

 

2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanununun  15 inci maddesinde ki İlan ve Reklam Vergisi, 21 inci maddesinin birinci fıkrasının (III) numaralı bendinde yer alan Eğlence Vergisi, 56 ncı maddesinde yer alan İşgal Harcı, Mükerrer madde 44’teki Çevre Temizlik Vergisi, 60 ıncı maddesinde ki Tatil Günleri Çalışma Ruhsat Harcı ve 84 üncü maddesinin birinci fıkrasının (3) numaralı bendinde yer alan İşyeri Açma İzin Harcına dair tarifeleri;

2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanununda belirtilen en alt ve en üst sınırları aşmamak şartıyla, aşağıda çıkartılmıştır.

 

 

 

 

1-İLAN VE REKLAM VERGİSİ

 

         İlan ve Reklamın Türü ve Yapıldığı Yer Kanuni Tarife Grup/Verginin Tutarı (TL) 2022 KABUL EDİLEN
En Az (TL) En Çok 1 2 3 4  
(TL)  
1. Dükkân, ticari ve sınai müessese ve serbest meslek erbabınca çeşitli yerlere asılan ve takılan her çeşit levha, yazı ve resim gibi sabit bütün ilan ve reklamların beher metrekaresinden yıllık olarak Bulvar ve Meydan 20 100          64,00
Cadde 20 100         60,00
Sokak 20 100          60,00
2. Motorlu taşıt araçlarının içine veya dışına konulan ilan ve reklamların beher metrekaresinden yıllık olarak Toplu taşıma araçları 8 40          40,00
Diğer 8 40          40,00
3. Cadde, sokak ve yaya kaldırımları üzerine gerilen, binaların cephe ve yanlarına asılan bez veya sair maddeler vasıtasıyla yapılan geçici mahiyetteki ilan ve reklamların metrekaresinden haftalık olarak Bulvar ve Meydan 2 10          10,00
Cadde 2 10          10,00
Sokak 2 10          10,00
4. Işıklı

veya projeksiyonlu ilan ve reklamlardan her metrekare için yıllık olarak

Led ekranlı ilan ve reklamlardan 30 150          60,00
Diğer ışıklı veprojeksiyonlu ilan ve reklamlardan 30 150         60,00
5. İlan ve reklam amacıyla dağıtılan broşür, katalog, duvar ve cep takvimleri, biblolar veya benzerlerinin her biri için Bütün yerlerde 0,01 0,25          0,12
6. Mahiyeti ne olursa olsun yapıştırılacak çeşitli afişler ve benzerlerinin beherinin metrekaresinden Bütün yerlerde 0,02 0,5           
   0,50

 

 

 

 

 

 

2-EĞLENCE VERGİSİ

    (Biletle girilmesi zorunlu olmayan eğlence yerlerinde)

 

Eğlencenin Türü ve Alanı Kanuni Tarife Grup/Verginin Miktarı (TL) 2022

KABUL EDİLEN

En Az (TL) En Çok (TL) 1 2 3 4  
Bar, pavyon, gazino, gece kulübü, taverna, diskotek, kabare,dansing gibi eğlence yerlerinde çalışılan her gün için 50 m²’ye kadar 5 100          93,00
51 m²-150 m² arası 5 100          93,00
151 m²-300 m² arası 5 100          93,00
301 m²’den yukarı 5 100         93,00
4 yıldızlı otelde 5 100          93,00
5 yıldızlı otelde 5 100          93,00
Bilardo ve masa futbolu salonları gibi eğlence yerlerinde çalışılan her gün için 25 m²’ye kadar 5 100          11,00
26 m²-50 m² arası 5 100          11,00
51 m²-100 m² arası 5 100          11,00
101 m²-200 m² arası 5 100          11,00
201 m²’den yukarı 5 100          11,00

 

 

 

 

 

 

 

 

3- İŞGAL HARCI

İşgalin Türü ve Yapıldığı Yer Kanuni Tarife Grup/Harcın Tutarı (TL) 2022 KABUL EDİLEN
En Az (TL) En Çok (TL) 1 2 3 4  
1. 52 nci maddenin (1) ve (2) numaralı bentlerinde yazılı işgallerde beher metrekare için günde 0,5 2,5          2,50
2. 52 nci maddenin (1) numaralı bendinde yazılı hayvan satıcılarının işgallerinde a) Satışı yapılan küçükbaş hayvan başına 0,5 2,5         2,50
b) Satışı yapılan büyükbaş hayvan başına 1 5          5,00
3. 52 nci maddenin (3) numaralı bendinde yazılı işgallerde a) Her taşıttan beher saat için 0,25 1,25          0,60
b) Parkmetre çalıştırılan yerlerde beher saat için 0,5 2,5          1,20

 

 

4- TATİL GÜNLERİNDE ÇALIŞMA RUHSATI HARCI

 

İşyerinin Türü ve Alanı Kanuni Tarife Grup/Harcın Tutarı (TL) 2022

KABUL EDİLEN

En Az (TL) En Çok (TL) 1 2 3 4  
Her tür
işyeri için
yıllık olarak
25 m²’ye kadar 20 800          222,00
26 m²-100 m² arası 20 800          336,00
101 m²-250 m² arası 20 800          404,00
251 m²-500 m² arası 20 800          800,00
501 m²’den yukarı 20 800          800,00

 

 

5 – İŞYERİ AÇMA İZNİ HARCI

 

İşyerinin Türü ve Alanı Kanuni Tarife Grup/Harcın Tutarı (TL) 2022 KABUL EDİLEN
En Az (TL) En Çok (TL) 1 2 3 4  
Her tür
işyeri için
beher m2sinden
25 m²’ye kadar 0,1 1          1,00
26 m²-100 m²  arası 0,1 1          1,00
101 m²-250 m² arası 0,1 1          1,00
251 m²-500 m² arası 0,1 1          1,00
501 m²’den yukarı 0,1 1          1,00

 

 

 

 

 

 

ÖLÇÜ VE TARTI ALETLERİ MUAYENE HARCI (2464/77)

           

            Ölçü ve tartı Aletleri Muayene Harcının tarifesi, en son  13.04.2005 tarihli  2005/8730 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Belediye Grupları itibariyle aşağıdaki şekilde en çok miktar üzerinden tespit edilmiştir.

 

 1. a) Tartı aletlerinin her birinden …………………………….. 0,75 TL
 2. b) Uzunluk ölçülerinin her birinden ………….. ……….. 0,75 TL
 3. c) Akıcı ve kuru deneli maddelerinin hacim

ölçeklerinin her birinden …………………………………                                  2,25 TL

 1. d) El terazilerinden ………………………………………… 4,50 TL
 2. e) Normal masa terazilerinden ……………………………… 6,00 TL
 3. f) Otomatik (ibreli) terazilerden …………………………… 9,00 TL
 4. g) Elektronik Terazilerden ………………………………… 12,00 TL
 5. h) Kantar ve Basküllerden ………………………………….. 16,00 TL
 6. i) Ölçü ve Tartı Aletleri Masraf Harcı………………… …. 6,00 TL

 

 

 

 

 EVSEL KATI ATIK ÜCRETİ

 

                                                                                                                              2022 KABUL

                                                                                                                                 Edilen(TL)

 1. Yeme İçme Mekanları                            173,00
 2. Şantiyelerden                            346,00
 3. Sanayilerden                            864,00
 4. Market(Küçük Ölçekli)                            173,00
 5. Market(Büyük Ölçekli)                            519,00
 6. Fırın                            173,00
 7. Düğün Salonu                            864,00
 8. Akaryakıt İstasyonu                                                                        728,00
 9. Buzhanelerden                                                                        728,00
 10. Kafeteryalardan                            432,00
 11. Otel, Pansiyon, Konaklama Tesisi                                                                728,00

Kapalı Pazr Yeri Tezgah Başı                                                                       22,50-TL/Hafta

ÇEVRE TEMİZLİK VERGİSİ TARİFESİ:

KONUTLAR:

Konutlarda çevre temizlik vergisi, konutları kullananların su tüketim miktarı esas alınarak ve su tüketim bedeliyle birlikte tarh ve tahakkuk ettirilmekte olup, konutları kullananlar tarafından belediyemize bildirim verilmeyecektir.(2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu Mükerrer Mad.44-Genel Tebliği Seri No:41 ek liste)

 

 İŞYERLERİ:

EK LİSTEDE YER ALAN  BİNA GRURUPLARI:

1-ÖĞRENCİ SAYISI:(Okul,yurt,kreş,dershane,kurs,eğitim merkezi,anaokulu,yuva vb. eğitim ve öğretim faaliyeti yapılan binalar:

ÖĞRERENCİ SAYISI: GRUP DERECE
750’den FAZLA 1.GRUP 1.DERECE
750-500 ARASI 2.GRUP 1.DERECE
499-250 ARASI 3.GRUP 1.DERECE
249-100 ARASI 4.GRUP 1.DERECE
99-50 ARASI 5.GRUP 1.DERECE
49-20 ARASI 6.GRUP 1.DERECE
20’den AZ 7.GRUP 1.DERECE

 

2-YATAK KAPASİTESİ: (Konaklama tesisleri ile hastaneler ve diğer yataklı sağlık tesislerine ait binalar.)

YATAK KAPASİTESİ: GRUP DERECE
500’den FAZLA 1.GRUP 1.DERECE
500-300 ARASI 2.GRUP 1.DERECE
299-150 ARASI 3.GRUP 1.DERECE
149-50 ARASI 4.GRUP 1.DERECE
49-20 ARASI 5.GRUP 1.DERECE
20’den AZ 6.GRUP 1.DERECE

 

3-KULLANIM ALANI(m2):

a)Her türlü yeme içme ve eğlence yerleri.

KULLANIM ALANI(m2): GRUP ESKİ DERECE 2021
1000’den FAZLA 1.GRUP 1.DERECE
1000-500  ARASI 2.GRUP 1.DERECE
499-250  ARASI 3.GRUP 1.DERECE
249-100 ARASI 4.GRUP 1.DERECE
99-50 ARASI 5.GRUP 1.DERECE
50’den AZ 6.GRUP 1.DERECE
YENİ DERECE 2022
5. DERECE
5. DERECE
5. DERECE
5. DERECE
5. DERECE
5. DERECE

 

 1. b) Daimi surette faaliyet gösteren lunapark,panayır,fuar,stadyum,hipodrum,spor salonu gibi yerler ile eşya depolamaya mahsus olan yerler.
KULLANIM ALANI(m2): GRUP DERECE
5000’den FAZLA 1.GRUP 1.DERECE
5000-4000  ARASI 2.GRUP 1.DERECE
3999-3000  ARASI 3.GRUP 1.DERECE
2999-2000 ARASI 4.GRUP 1.DERECE
1999-1000 ARASI 5.GRUP 1.DERECE
999-500 ARASI 6.GRUP 1.DERECE
500’den az 7.GRUP 1.DERECE

 

 

 

4-KOLTUK SAYISI: (Sinema, tiyatro, opera, bale vb.biletle girilen koltuklu eğlence yerleri. )

 KOLTUK SAYISI GRUP DERECE
2000’den FAZLA 1.GRUP 1.DERECE
2000-1500  ARASI 2.GRUP 1.DERECE
1499-1000 ARASI 3.GRUP 1.DERECE
999-500 ARASI 4.GRUP 1.DERECE
499-250 ARASI 5.GRUP 1.DERECE
249-100 ARASI 6.GRUP 1.DERECE
100’den az 7.GRUP 1.DERECE

 

5-PERSONEL SAYISI: (1,2,3 ve 4 üncü sıradakiler hariç,ticari,sinai,zirai ve mesleki faaliyetler için kullanılan binalar ile bunların dışında kalan faaliyetlere mahsus binalar.)

PERSONEL SAYISI GRUP DERECE
300’den FAZLA 1.GRUP 1.DERECE
300-200  ARASI 2.GRUP 1.DERECE
199-100 ARASI 3.GRUP 1.DERECE
99-50 ARASI 4.GRUP 1.DERECE
49-10 ARASI 5.GRUP 1.DERECE
9-4 ARASI 6.GRUP 1.DERECE
3 VE DAHA AZ, KONUTLAR 7.GRUP 1.DERECE

 

2022 YILI HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI TARAFINDAN BELİRLENECEKTİR

1 33-Ölçü ve Tartı Aletleri Muayene HARCI 2021 Tarife Miktarı 2022 Yılı bakanlıkça belirlenecek miktar ve kabul edilen miktar
a Tartı aletlerlerinin her birinden 1,00 TL  
b Uzunluk ölçülerinin her birinden 1,00 TL  
c Akıcı ve kuru deneli maddelerin hacim ölçeklerinin her birinden 2,50 TL  
d El terazilerinden 5,00 TL  
e Normal masa terazilerinden 6,50 TL  
f Otomatik (İbreli) terazilerden 9,50 TL  
g Elektronik Terazilerden 12,50 TL  
h Kantar ve basküllerden 16,50 TL  
İ Ölçü ve tartı aletleri masraf harcı 6,50 TL  
2 34- RUHSAT VERİLMESİ    
a İşyeri açma ve çalıştırma ruhsatı verilmesinden   318 TL
b Mevcut ruhsatın yenilenmesi 60,00 TL  
c Mesul Müdür belgesi verilmesi 300,00 TL  
3 CANLI MÜZİK İZİN BELGESİ    
a İçkili yerlerden (yıllık) 3.120,00 TL  
b İçkisiz yerlerden (yıllık ) 900,00 TL  
4 Servis Araçları Hizmet Yönetmeliği  Güzergah İzin Belgesi Ücret Tarifesi    
a Belde sınırları içinden gelen okul servis araçları Güzergah İzin Belgesi Yıllık 198,00 TL  
b Belde sınırları dışından gelen okul servis araçları 216,00 TL  
c Servis araçları ruhsat vize ücreti 270,00 TL  
d      
e Belde sınırları içinden gelen personel servis araçları Güzergah İzin Belgesi Ücreti 10-18+1 Yıllık 198,00 TL  
f Güzergah İzin Belgesi Ücreti 20-30 Koltuk Yıllık 300,00 TL  
g Güzergah İzin Belgesi 30 Koltuk Üzeri  Yıllık 396,00 TL  
h Belde sınırları dışından gelen protokol kapsamında olmayan araçlar    
  Güzergah İzin Belgesi Ücreti  10-18+1 Yıllık 276,00 TL  
  Güzergah İzin Belgesi 20-30 Koltuk Üzeri Yıllık 420,00 TL  
  Güzergah İzin Belgesi Yıllık 30 Koltuk Üzeri Yıllık 540,00 TL  
  Fabrika , Sanayi , Tersane ve diğer işletmelere ait (Subaşı Belediyesinden servis plakalı olan araçlar)    
  Güzergah İzin Belgesi Ücreti 10-18+1 Koltuk Yıllık 198,00 TL  
  Güzergah İzin Belgesi Ücreti 20- 30 Koltuk Yıllık 300,00 TL  
  Güzergah İzin Belgesi 30 Koltuk Üzeri Yıllık 510,00 TL  
  Fabrika , Sanayi ,Tersane ve diğer işletmelere ait (Subaşı Belediyesinden Servis Plakalı Olmayanlar) Araçlar    
  Güzergah İzin Belgesi Ücreti 10-18+1 Koltuk Yıllık 2.100,00 TL  
  Güzergah İzin Belgesi 20-30 Koltuk Yıllık 3.000,00 TL  
  Güzergah İzin Belgesi 30 Koltuk Üzeri Yıllık 3.960,00 TL  
  Zirai amaçla uğraşan işletmelere (koltuk sayısı 14+1’e kadar olan)ait olan ruhsatında zirai amaçla uğraşan şirket adına kayıtlı araçlar için Güzergah İzin Belgesi Yıllık 510,00 TL  
  Tahditli Ticari Taksi Plakalı Araçlar Çalışma Ruhsatı Bedeli 750,00 TL  
  Hat Ruhsat Bedeli 3.200,00 TL  
  Devir Edenlerden 22.000,00 TL  
a Otobüslere verilecek Hat ve Ruhsat Ücreti S.S.10 Nolu Küçük Otobüsçüler ve Minibüsçüler Kooperatifinden alınması (Yıllık Rüsum Geliri KDV alınmayacak )1. Taksit  Mayıs Ayı – 2. Taksit Kasım Ayı 360,00 TL  
b Otobüs Hat Ruhsatı Devri  

6.180,00 TL

 

MEZARLIK ÜCRET TARİFESİ

Kütüğü Subaşı Belediyesinde olup ,Beldemiz ve dışında

İkamet eden kişilerin Sıralı ölümünde ;

Mezar Yeri Ücreti                                                                                                          158,00 TL

Mezar Kazma Ücreti                                                                                                     40,00 TL

Beldede İkamet Etmeyen Dışarıdan Gelen

Sıralı Ölümlerde

Mezar Yeri Ücreti                                                                                                   1.175,00 TL

Mezar Kazma İşlemi Ücreti                                                                                             40,00 TL

Yer Ayırtma                                                                                                              3.916,00 TL

 

DÜĞÜN SALONU ÜCRETİ :                                                                                 3.000,00 TL

ANONS ÜCRETİ:                                                                                                         8,00 TL

PLASTİK MASA (KDV HARİÇ 1 ADEDİ) :                                                                  2,15 TL

PLASTİK SANDALYE (KDV HARİÇ 1 ADEDİ ):                                                         0,70 TL

DURAK PANO ÜCRETİ (AYLIK KİRA ) :                                                                  15,00 TL

PANO ÜCRETİ (AYLIK KİRA ):                                                                                 20,00 TL

 

NİKAH ÜCRETLERİ:

 

1-Nikah müracatlarında kullanılacak dosya bedeli                                                        25,00 TL

 

2-Aile cüzdanı bedeli (Maliye Bakanlığının belirlediği                                                                           Değerli Kağıtlar Kanunu Gereği işlem yapılır )

 

3-Haftaiçi mesai saatleri dışında haftasonu

    kıyılan nikah ücreti                                                                                               150,00 TL

 

4-Haftaiçi mesai saatleri içinde (kurum içi)                                                              100,00 TL

 

5- İzinname harç ücreti                                                                                                 35,00 TL

6-İzin belgesi ile gelen nikahlar                                                                                 100,00 TL

 

7-Yabancı uyruklu Nikah Harç Bedeli                                                                   1.000,00 TL

 

BİLGİ VE BELGEYE ERİŞİM ÜCRET TARİFESİ :

1 — Kurum ve kuruluşların ellerinde mevcut bulunan normal siyah-beyaz veya renkli yazıcı, tarayıcı ve fotokopi makineleriyle yazılması, taranması ve kopyalanmasında mahzur bulunmayıp da A3 ve A4 boyutlu kâğıtlara yazılarak, taranarak ve kopyalanarak verilebilecek veya iletilebilecek yazılı ve basılı bilgi ve belgelerin;

 1. a) İlk on sayfası için herhangi bir araştırma, inceleme, yazma, tarama ve kopyalama ücreti alınmayacaktır.
 2. b) İlk on sayfasından sonraki her sayfa için, talebe göre; siyah-beyaz yazma, tarama ve kopyalamada sayfa başına 1,70 TL; renkli yazma, tarama ve kopyalamada sayfa başına 3,00.-TL ücret tahsil edilecektir.
 3. c) İlk on sayfasından sonraki sayfalar için ortaya çıkacak araştırma, inceleme ve diğer maliyet unsurları ile sair giderler, kurum ve kuruluşlarca ayrıca tespit edilip, (b) ye göre belirlenen ücrete ilave edilecektir. Ancak, (b) bendi hükümlerine göre belirlenecek ücrete ilave edilecek bu tutar, hiçbir şekilde sayfa başına 16,50 TL’yı, toplamda da 332,00 TL’nı geçmeyecektir.

(b) ve (c) bentlerinde yer alan tutarlar ile 6 ncı sırada faks sayfası için belirlenen tutar, 1/1/2007 tarihinden başlayarak, her yılbaşı itibarıyla, 213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 298 inci maddesinin (B) fıkrası uyarınca belirlenen “Yeniden Değerleme Oranı” kadar artırılarak uygulanacaktır.

2 — Bilgi ve belgenin niteliği ve niceliği gereği veya teknik ve hukuki nedenlerle, 1 inci sırada belirtilen araç, yol, yöntem veya kağıtlarla yazılması, taranması ve kopyalanması kısmen veya tamamen imkânsız veya mahzurlu bulunup da başka araç, yol, yöntem veya kağıtlarla yazılarak, taranarak ve kopyalanarak verilebilecek veya iletilebilecek yazılı ve basılı bilgi ve belgelerin;

 1. a) İlk on sayfası için herhangi bir araştırma, inceleme, yazma, tarama ve kopyalama ücreti alınmayacaktır.
 2. b) İlk on sayfasından sonraki sayfalar için ortaya çıkacak araştırma, inceleme, yazma, tarama, kopyalama ve diğer maliyet unsurları ile sair giderler, kurum ve kuruluşlarca tespit ve tahsil edilecektir.

3 — Yukarıdaki 1 ve 2 nci sıralarda belirtilenlerin dışında kalan bilgi ve belgelerden, nitelik ve niceliği gereği veya hukuki ve teknik nedenlerle, bilgi ve belgenin inceletilmesi, not aldırılması, dinletilmesi, izletilmesi, fotoğraf ve video kaydının çektirilmesi, resminin yaptırılması ve sair yöntemlerle başvuru sahibine verilecek veya iletilecek olanlar için, inceleme ve araştırma da dâhil olmak üzere, yapılacak harcamalar ile oluşacak her türlü maliyet ve sair giderler, kurum ve kuruluşlarca tespit ve tahsil edilecektir.

4 — Kanun ve Yönetmelik uyarınca başvuru sahibine verilmesi veya iletilmesi zorunlu bulunan, ancak, tür, teknik ve yöntem olarak yukarıdaki 1, 2 ve 3 üncü sıralara sokulamayan bilgi ve belgeler için, inceleme ve araştırma da dâhil olmak üzere yapılacak harcamalar ile oluşacak her türlü maliyet ve sair giderler, kurum ve kuruluşlarca tespit ve tahsil edilecektir.

5 — Aynı kişi veya kurum tarafından, daha önce karşılanan talep veya taleplerin devamı olmak üzere, aynı konuda yeni başvurularla istenilen bilgi ve belgelerin ücretlendirilmesinde, daha önce verilen sayfalar da dâhil edilerek bulunacak toplam sayfa sayısı esas alınacak ve ilk onuncu sayfadan sonraki sayfalar için ücret tespit ve tahsil edilecektir.

6 — Bilgi ve belgelerin başvuru sahibine ulaştırılması karşılığında; 1 ve 2 nci sırada belirtilenlerin ilk on sayfası için ileti yolu ve şekline bakılmaksızın hiçbir ileti (faks, e-posta, posta) ücreti alınmayacak; bunların dışında kalanlardan, posta yoluyla gönderilecek olanlar için Posta ve Telgraf Teşkilatınca belirlenen tarife tutarında, faks yoluyla gönderilecek olanlar için faks sayfası başına 1,60 TL ücret tahsil edilecektir.

7 — Bilgi ve belgelere erişimin gerektirdiği inceleme, araştırma, yazma, tarama, kopyalama ve diğer maliyet unsurları hariç olmak üzere, sayfa sayısı veya belge türü ne olursa olsun elektronik postayla ulaştırılacak bilgi ve belgelerden, elektronik posta nedeniyle her hangi bir ücret alınmayacaktır.

 

                                                                                                                                         

 • FEN ELEMANI KAYIT ÜCRETİ
 1. a) İlk Kayıt Ücreti 492,00.-
 2. b) Yıllık Kayıt Ücreti 295,20.-
 3. c) Müteahhitlik Sicil Kayıt Ücreti

1- Şahıs                                                                                                                295,20-

2- Ticari                                                                                                                492,00.-

 

 • İMAR DURUM ÜCRETİ
1) 250 M2’ye kadar parsellerden                                307,20.-
2) 251-500 m2’ye kadar parsellerden                                352,80.-
3) 501-1000m2’ye kadar parsellerden konutlarda                                421,20.-
4) 501-1000m2’ye kadar parsellerden iş yerleri ve    sanayilerden                   1.260,00.-
5) 1001-5000m2’ye kadar parsellerden konutlarda                      464,40.-
6) 1001-5000m2’ye kadar parsellerden iş yerleri ve sanayilerden                    1.873,20.-
7) 5001-10000m2’ye kadar parsellerden konutlarda                       511,20.-
8) 5001-10000m2’ye kadar parsellerden iş yerleri ve sanayilerden                     2.506,80.-
9) 10001-15000m2’ye kadar parsellerden konutlarda                      646,80.-
10) 10001-15000m2’ye kadar parsellerden iş yerleri ve sanayilerden                    5.004,00.-
11) 15001-25000m2’ye kadar parsellerden konutlarda                    1.010,40.-
12) 15001-25000m2’ye kadar parsellerden iş yerleri ve sanayilerden                    9.996,00.-
13) 25001-50000m2’ye kadar parsellerden konutlarda                    2.007,60.-
14) 25001-50000m2’ye kadar parsellerden iş yerleri ve sanayilerden                   19.978,80.-
15) 50001m2’den yukarı parsellerden konutlarda                     2.506,80.-
16) 50001m2’den yukarı parsellerden iş yerleri ve sanayilerden                    25.092,00.-
 

 

3- İMARLA İLGİLİ HARÇLAR

   
 

A a- 1) İlk parselasyon harcı beher (m2) arasında (Ticaret)

                         0,30.-
2) İlk parselasyon harcı beher (m2) arasında  (Konut)                          0,18.-
    b- 1)İfraz tevhid harcı beher (m2) arasında (Ticaret)                          0,30.-
        2) İfraz tevhid harcı beher (m2) arasında (Konut)                         0,18.-
     
    c- 1) Plan ve Proje tasdik harcı beher inşaat (m2)  (Ticaret)                         0,30.-
        2) Plan ve Proje tasdik harcı beher inşaat (m2) (Konut)                         0,18.-

 

B- Zemin Açma izni ve toprak harfiyatı harcı    
a- Toprak (beher m3) (Ticari)                         0,60.-
b- Toprak (beher m3) (Konut)                         0,48.-
c- Kanal (beher m3) (Ticari)                         1,68.-
d- Kanal (beher m3) (Konut)                         1,44.-
C- Yapı Kullanma İzin Harcı    
a- Ticari (beher m2)                         0,30.-
b- Konut (beher m2)                        0,18.-
 

4- BİNA İNŞAAT HARÇLARI

   
 

a- Konut İnşaat-İnşaat Alanı (m2) Başına

   
    1) 100 m2’ ye kadar                           1,56.-
    2) 101-120 m2 arası                          3,12.-
    3) 121-150 m2 arası                           4,44.-
    4) 151-200 m2 arası                           5,70.-
    5) 200 m2’den yukarı                            6,96.-
b) İşyeri İnşaat-İnşaat Alanı (m2) başına    
    1)  25 m2’ye kadar                                      5,70.-
    2)  26-50 m2 arası   9,00.-
    3)  51-100 m2 arası   11,40.-
    4)  100 m2’ den yukarı   14,40.-
 

5- KAYIT SURET HARCI

   
 

  a) Her sayfa başı

  1,38.-
  b) Harita plan ve krokilerin beher (m) den   15,00.-
  c) CD Kopyalama   229,20.-
 

6- JEOLOJİK TEKNİK RAPOR ÜCRETİ

 

   
 

a) 250 M2’ye kadar parsellerden

  258,00.-
b) 251-500 m2’ye kadar parsellerden.   309,60.-
c) 501-1000m2’ye kadar parsellerden konutlarda   388,80.-
d) 501-1000m2’ye kadar parsellerden iş yerleri ve sanayilerden   1.260,00.-
e) 1001-5000m2’ye kadar parsellerden konutlarda   465,60.-
  f) 1001-5000m2’ye kadar parsellerden iş yerleri ve sanayilerden   1.885,20.-
g) 5001-10000m2’ye kadar parsellerden konutlarda 511,20.-
h) 5001-10000m2’ye kadar parsellerden iş yerleri ve sanayilerden 2.506,80.-
i) 10001-15000m2’ye kadar parsellerden konutlarda 637,20.-
  j) 10001-15000m2’ye kadar parsellerden iş yerleri ve sanayilerden 5.004,00.-
k) 15001-25000m2’ye kadar parsellerden konutlarda 1.010,40.-
  l) 15001-25000m2’ye kadar parsellerden iş yerleri ve sanayilerden 9.996,00.-
  m) 25001-50000m2’ye kadar parsellerden konutlarda 2.007,60.-
n) 25001-50000m2’ye kadar parsellerden iş yerleri ve sanayilerden 19.978,80.-
o) 50001m2’den yukarı parsellerden konutlarda 2.506,80.-
  p) 50001m2’den yukarı parsellerden iş yerleri ve sanayilerden 25.092,00.-
 

7- KAT İRTİFAKI VE MÜLKİYET KURULMASI TASTİK ÜCRETİ

   
 a) Her işyeri için   216,00.-
 b) Her mesken için   180,00.-
 c) Her fotoğraf tastiği için   114,00.-
 d) Tamamı tek bağımsız bölüm or.   144,00.-
 

 

8- İSKAN KONTROL ÜCRETİ İÇİN

   
 a) Konut (Her bağımsız bölüm için)   444,00.-
 b) İşyeri (Her bağımsız bölüm için)   612,00.-
 

9- YAPI KONTROL DENETİM ÜCRETİ

   
 a) Temel aplik.kon.tas.ücr.m2/TL   3,30.-
 b) Temel üstü vizesi m2/TL   3,30.-
 c) Toprak vizesi m3/TL   3,30.-
 

10- İMAR TADİLATINDA ALINACAK ÜCRET

   
 a) m2’si   4,20.-
b) Mevzi İmar Planı Yapt.(m2)    

4,20

c) Toplu Konut Kararı (m2)   4,20.-
 

 11- FOSEPTİK BAĞLAMA KANAL ÜCRETİ

   
 a) Konut (daire başına)   180,00.-
 b) Ticarethane   270,00.-
 c) Sanayi Tesislerinde   3.600,00.-
 

12- ALT YAPI KATILIM ÜCRETLERİ

   
a) Stabilize yol kaplama (1m2)   48,00.-
 b) Beton Parke Yol Kaplama (1m2)   75,60.-
c) Asfalt Yol Kaplama (1m2)   153,60.-
d) Su tesis harcama katılımı (1mt)   75,60.-
 e)Kanz.kat.pay.ücr.(mt)   112,80.-
  13-  NUMARATAJ ÜCRETİ   132,00.-
   14-  İŞGALİYE(2464/52) HARCI   3,00.-
   15-  TOPRAK DÖK.İÇ.YER.GÖST.(m3) ÜCRETİ   6,00.-
   16-  İMAR YOLU GEÇİŞ İZİN BELGESİ ÜCRETİ

a)      Meskenlerden                                                         567,60.-                                                                               

b)      İşyerlerinden                                                    205.524,00.

   
  c)       Akaryakıt İstasyonu,Dolum İstasyonu ve Tehlikeli Madde Depoları                                                                     62.636,40.-

17-  YAPI TAMİRAT İZİN ÜCRETİ

   
   a) Konut her bağımsız bölüm için   240,00.-
  b)Tic.böl.tam.tic.yap.   1.560,00.-
       
   

18- YOL TAHRİP BEDELİ

a)       Her cins beton asfaltın yarılmasından(m2)                      900,00.-

b)       Satıh asfaltın kaplamanın yarılmasından(m2)                 480,00.-

c)       Adi kaldırımın yarılmasından(m2)                                   330,00.-

d)       Stabilize yolun yarılmasından(m2)                                  330,00.-

e)       Parke yolun yarılmasından(m2)                                      330,00.-

f)        Çini taşı tretuvarın yarılması(m2)                                    330,00.-

g)       Sair tretuvarın yarılmasından(m2)                                   330,00.-

h)       Yukarıdaki işlemleri Belediyeden izin almadan yapanlara fıkrada belirtilen miktarın %100 fazlası uygulanır.

   
  19- İŞ MAKİNASININ ÇALIŞMA ÜCRETLERİ    
   

    A- KAZICI YÜKLEYİCİ (KDV HARİÇ) 1 Saat Kira Ücreti

    240,00.-
       
      B- BİNA ÇEVRESİ OT BİÇME (KDV DAHİL)   186,00.-
       
      C-TRAKTÖR (KDV HARİÇ)    
   a) Belde içi Traktör 1km-5km arası   91,20.-
   b) Belde dışı Traktör 5km-10km arası   138,00.-
   c) Belde Dışı Traktör 10 km ve üstü   180,00.-
   

    D- KAMYON NAKLİYE GELİRİ (KDV HARİÇ)

   
   

a) 1km-5km arası sefer

  132,00.-
  b) 5km-20km arası sefer   210,00.-
  c)21 km ve üzeri km başı   6,00.-
       
     E- VİDANJÖR TARİFESİ (KDV HARİÇ)    
   

 a) Belde içi meskenler

  60,00.-
   b) Belde içi Ticarethaneler   180,00.-
  c) Belde içi Sanayi   300,00.-
  d) Belde dışı meskenler   210,00.-
   e) Belde dışı ticarethaneler   300,00.-
   f) Belde dışı sanayi+şantiye   360,00.-
   g) Su nakliyesi    
      1- Belde İçi   120,00.-
      2- Belde Dışı   240,00.-
  h) Yapılan ihbarlardan sonra foseptiğin belediye tarafından çekilmesi   300,00.-
   

    F- ARAZÖZ (KUKA) TARİFESİ (KDV HARİÇ)

   
   

a) Belde içi meskenler

  60,00.-
  b) Belde içi Ticarethaneler   120,00.-
  c) Belde içi Sanayi   180,00.-
  d) Belde dışı meskenler   300,00.-
  e) Belde dışı ticarethaneler   360,00.-
  f) Belde dışı sanayi+şantiye   420,00.-
   g) Yapılan ihbarlardan sonra foseptiğin belediye tarafından çekilmesi   300,00.-
       

 

  G- OTOBÜS NAKLİYE GELİRİ (KDV HARİÇ)    
   

a) 1 km- 5 km arası sefer (İl İçi)

  144,00.-
  b) 5 km- 10 km arası sefer (İl İçi)   194,40.-
   c) 10 km- 20 km arası sefer (İl İçi)   252,00.-
  d)20 km ve üzeri sefer (İl içi)   330,00.-
  e) İl Dışı Seferleri km ücrete tabidir. TL/km   6,00.-
   

H- KUYU SUYU M3(KDV HARİÇ)

 

20- İŞ BİTİRME BELGESİ

a)      İhale Bedeli 50.000,00 – 100.000,00 TL arası            %1

b)      İhale Bedeli 100.001,00 TL ve üzeri                            %2

   

12,00.-

       

 

 

 

 

  21- SU ÜCRET TARİFESİ (KDV HARİÇ) (M3)

 

a) Mesken (1m3-10m3)

  3,50.-
  b) Meskenlerde aylık 11 m3’ten   4,00.-
  c) Ticarethane   6,00.-
   d) Resmi   3,40.-
  e) Sanayi   7,50.-
  f) Şantiye-İnşaat   7,50.-
  g) Park Bahçe   4,00.-
       
  h) Okullar   3,16.-
  i) Tankerle Su Taşıma (m3)   25,00.-
  j) Atıksu Arıtma Ücreti   0,95.-
   

 

  22- AYLIK HAT BAKIM BEDELLERİ(KDV DAHİL)

   
   

a) Mesken

  3,60.-
  b) Ticarethane   4,20.-
   c) Resmi   3,60.-
  d) Sanayi   4,20.-
  e) Şantiye-İnşaat   4,20.-
  f) Okullar   2,40.-
   

23- AÇMA VE BAĞLAMA ÜCRETLERİ(KDV DAHİL)

   
  a)       Mesken,Ticaret,San.,Şant.   120,00.-
   

 

   
   

 24- TESİSAT MUAYENE ÜCRETLERİ(KDV DAHİL)

   
  a) Mesken, Ticarethane,San,Şant.   84,00.-
   

25- BORÇTAN DOLAYI KESME-AÇMA(KDV DAHİL)

   
  a) Mesken                                      90,00.-
  b) Ticarethane   180,00.-
  c) Sanayi-Şantiye   240,00.-
   

26- KAÇAK SU KULLANMA (KDV DAHİL)

   
  a) Mesken   2.100,00.-
  b) Ticarethane   3.600,00.-
  c) San.İnş.Şant.   4.200,00.-
   

 27- GİZLİ MÜHÜR VE KÖRTAPA AÇMA(KDV DAHİL)

   
  a) Mesken   900,00.-
  b) Ticarethane   1.200,00.-
   c) Şantiye   1.500,00.-
  d) Sanayi   1.800,00.-
   

28- ESKİ SAYAÇLARDA SAYAÇ SÖKÜP TAKMA

        ÜCRETİ(KDV DAHİL)

  44,00.-
  29- ELEKTRONİK KARTLI SU SAYACI KART ÜCRETİ       (Kart ücretine gelen zamla güncellencek.)

 

 

30- ÖN ÖDEMELİ KARTLI SAYACI PEŞİN BEDELİNİN İHALE İLE ALINAN GÜNCEL FİYAT ÜZERİNDEN ALINMASINA

  31- ÖN ÖDEMELİ KARTLI SAYACI TAKSİTLİ BEDELİNİN İHALE İLE ALINAN GÜNCEL FİYAT ÜZERİNDEN %10 FAZLASI İLE ALINMASINA

 

   
  NOT :

 • ABONELERDEN İSİM DEĞİŞİKLİKLERİNDEN VE NAKİLLERDEN MEVCUT ABONE ÜCRETİNİN DİLEKÇE İLE %50’UN  ALINMASINA.
 • ***OKULLARDAN RESMİ TARİFEDEN SU ÜCRETİ ALINMAMASINA.(07.01.2016 TARİH VE SAYILI BELEDİYE MECLİS KARARI İLE GÜNCELLENMİŞTİR.)
 • CAMİLERDEN, BELEDİYEDEN, PARK VE BAHÇELERDEN, SOKAK ÇEŞMELERİNDEN SU BEDELİ ALINMAMASINA.
 • KAMU BİNA VE LOJMANLARINDAN ÖN ÖDEMELİ KARTLI SU SAYACI BEDELİ ALINMAMASINA,
 • TİCARİ ALANLARDAKİ UMUMİ TUVALETLERDEN DEPOZİTO ÜCRETİ ALINMAYIP, KARTLI SAYAÇ TAKILMASINA,
 • SUBAŞI SINIRLARINDAKİ İNŞAAT MÜTEAHHİTLERİNDEN 2.400,00.-TL DEPOZİTO ÜCRETİ ALINMASINA.
 • ABONE SAHİBİNİN (AİLE REİSİ KENDİ ÖZÜRLÜ OLMASI KAYDIYLA %50 İNDİRİM, AİLE FERTLERİNDEN BİRİ ÖZÜRLÜ OLURSA %20 İNDİRİM UYGULAMASI YAPILMASINA (MESKENLER İÇİN).
 • BELDE SINIRLARI DIŞINDAKİ KONUTLARDAKİ ABONELERDEN BAĞLI BULUNDUKLARI MUHTARLIKLARDAN DİLEKÇE GETİRMELERİ KAYDI İLE İÇME SUYU VE KANALİZASYON BAĞLAMA ÜCRETİ 6.000,00.-TL
 • BELDE SINIRLARI DIŞINDAKİ TİCARETHANELERDEN KANALİZASYON VE İÇME SUYU BAĞLANMASI İÇİN 7.200,00.-TL

 

 • BELEDİYE MECLİSİMİZİN 13.06.2003 TARİH VE 10 NOLU KARARINDA SU ABONE SÖZLEŞMESİNİN 3.MADDESİNDE “SU BORCUNU ÖDEMEYENLERE 6183 SAYILI KANUNUN 51.MADDESİNDE YER ALAN ORANDA GECİKME ZAMMI UYGULANIR” DENİLMEKTEDİR. BU MADDEYE EK OLARAK “BELDEMİZ SINIRLARINDA BULUNAN RESMİ KURUMLARIN SU TAHAKKUKLARININ 01.01.2010 TARİHİNDEN İTİBAREN YILDA 1 KEZ VE YILIN SON AYINDA YAPILMASINA, ÜZERİNDEN YIL GEÇMESİ HALİNDE 6183 SAYILI A.A.T.U.H.K’NUN 51.MADDESİ UYGULANIR” İBARESİ KONMASI.

 

 • Yeni abone olmak isteyenlerden elektronik kartlı su sayacına geçirilmesine.

 

 • 3516 Sayılı Ölçü ve Ayar Kanunu gereği damga yılı dolmuş ve bozulan eski mekanik sayaçların yerine elektronik kartlı su sayacı kullanacak abonelerin elektronik kartlı su sayacına geçirilmesine.

 

 • Abonelik devirlerinde elektronik kartlı su sayacına geçirilmesine.

 

 • Su sayaçlarının her hangi bir sebepten dolayı arızalanması neticesinde değiştirilmesi gereken abonelerin elektronik kartlı su sayacına geçirilmesine.

 

 • Kaçak su kullandığı tespit edilenlerin elektronik kartlı su sayacına geçirilmesine.

 

 • Borcundan dolayı kesim işlemleri gerçekleştirenlerin elektronik kartlı su sayacına geçirilmesine.

 

 • Akıllı Su Sayaçları kullanan mevcut abonelerin su indiriminden %10 olarak faydalanmasına.

 

 

32- SUBAŞI BELEDİYESİ HALK OTOBÜSÜ ÜCRET TARİFESİ

 

SUBAŞI-YALOVA HATTI KABUL EDİLEN
(TL)
ÖĞRENCİ  
İndi-Bindi 2,50.-    
Subaşı Şehir İçi 2,50.-    
Subaşı-ÇavuşçiftliğiHavuzdere-Tavşanlı 3,50.- 1,00.-  
Subaşı-Topçular 4,50.- 1,00.-  
Subaşı-Taşköprü 4,50.-  1,25.-  
Subaşı -Siteler 5,00.- 1,25.-  
Subaşı-Çiftlikköy 5,50.- 1,50.-  
Subaşı-Yalova 5,50.-  1,50.-  
Denizgören/Altınkent Mah.-Yalova 6,00.- 1,50.-  
 

 

 

YALOVA-SUBAŞI HATTI

 

     
Denizgören/Altınkent Mah.-Yalova 6,00.- 1,50.-  
Yalova-  Subaşı 5,50.- 1,50.-  
Çiftlikköy-Subaşı 5,50.-  1,50.-  
Siteler-Subaşı 5,00.- 1,25.-  
Taşköprü-Subaşı 4,50.- 1,25.-  
Topçular-Subaşı 4,50.- 1,00.-  
Tavşanlı,Havuzdere,Çavuşçiftliği-Subaşı 3,50.- 1,00.-  
Subaşı-Şehir İçi 2,50.-    
İndi-Bindi 2,50.-    
NOT : *Belediyemiz Toplu Taşıma araçlarından, yasalarca muaf tutularak ücretsiz faydalanacaklar ile; Yasalarla indirimli fiyat tarifesinden faydalanma hakkına sahip kişilerden %10 İndirim uygulanmasına,Öğrencilerden %40.

* Açık Öğretim Fakültesi Öğrencileri hariç, Örgün öğretim gören Üniversite Öğrencileri de İndirimli ücret tarifesinden faydalanacaklardır.

     

 

Kart Bedeli Tam                                                                                                                              10,00 TL

Öğrenci                                                                                                                                              5,00 TL

Tek Kullanımlık Biletler                                                                                           3,25 TL                         

 

 

SUBAŞI – KARAMÜRSEL HATTI  

KABUL EDİLEN (TL)

Denizgören/AltınkentMh…………………  Altınova 3,50.-
Merkez Mahallesi…………………………  Altınova                                                        3,50.-
Subaşı ………………………………………Karamürsel                                                       5,00.-
Karamürsel …………………………………Subaşı 5,00.-
Öğrenci                                                      1,50.-
İndi-Bindi 2,50.-
Geyikdere……………………………………Altınova 5,00.-
Geyikdere……………………………………Karamürsel 7,00.-

 

NOT: SUBAŞI HACI ALİ SARUHAN İLKÖĞRETİM OKULU VE SUBAŞI İLKÖĞRETİM OKULLARINDA OKUYAN ÖĞRENCİLERİN OKULA GİDİŞ GELİŞLERİ  ÜCRETSİZDİR.

 

5- Cami Yeri Tapusunun Devri

Belediyemizin 02.12.2021 tarih ve 2021/56 sayılı meclis kararı :

Gündemin beşinci maddesi önerge ile gündeme alınan Cami yerinin Tapusunun Devri konusunun görüşülmesine geçildi.

Yapılan görüşmelerden sonra;

Meclis Başkanı Turan CANBAY:  5393 Sayılı Belediye Kanununun 18.maddesinin (e) bendi gereğince; Belediyemiz mülkiyetinde bulunan 148 Ada 1 Parselde kayıtlı Cami Yeri olarak ayrılmış olan 1.202.82 m2 lik taşınmazın üzerine “Altınova İmam-Hatip Lisesi Tatbikat Cami” yapılması için 04.02.2021 tarihli ve 14 sayılı meclis kararı ile tahsisini yaptığımız yerin tapusunun Maliye Hazinesine devrinin yapılması ve ileride olabilecek plan değişikliği ile üzerinde bulunan Cami Yeri kaldırıldığında ilgili tapunun yeniden Subaşı Belediyesine Devrinin yapılmasını, tapu devri sırasında yapılacak iş ve işlemler için Belediye Başkanı Turan CANBAY’a yetki verilmesini oylarınıza sunuyorum, dedi.

İşaretle yapılan oylama sonucunda; 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18.maddesinin (e) bendi gereğince; Belediyemiz mülkiyetinde bulunan 148 Ada 1 Parselde kayıtlı Cami Yeri olarak ayrılmış olan 1.202.82 m2 lik taşınmazın üzerine “Altınova İmam-Hatip Lisesi Tatbikat Cami” yapılması için 04.02.2021 tarihli ve 14 sayılı meclis kararı ile tahsisini yaptığımız yerin tapusunun Maliye Hazinesine devrinin yapılmasına ve ileride olabilecek plan değişikliği ile üzerinde bulunan Cami Yeri kaldırıldığında ilgili tapunun yeniden Subaşı Belediyesine Devrinin yapılmasına, tapu devri sırasında yapılacak iş ve işlemler için Belediye Başkanı Turan CANBAY’a yetki verilmesine oybirliği ile karar verildi.

 

6- Hacı Ali Saruhan İlkokuluna Yardım Yapılmasının Görüşülmesi

Belediyemizin 02.12.2021 tarih ve 2021/58 sayılı meclis kararı :

Gündemin altıncı maddesi önerge ile gündeme alınan Hacı Ali Saruhan İlkokuluna Yardım Yapılması konusunun görüşülmesine geçildi.

Yapılan görüşmelerden sonra;

Meclis Başkanı Turan CANBAY: 5393 Sayılı Belediye Kanununun 14.Maddesi gereğince; Belediye Meclisimizin 07.01.2021 tarih ve 3 sayılı almış olduğu Ayni Yardım Kararının Beldemiz Okulu Hacı Ali Saruhan Okulunun Fırtınadan dolayı görmüş olduğu zararın giderilmesinde uygulanmasını oylarınıza sunuyorum, dedi.

İşaretle yapılan oylama sonucunda; 5393 Sayılı Belediye Kanununun 14.Maddesi gereğince; Belediye Meclisimizin 07.01.2021 tarih ve 3 sayılı almış olduğu Ayni Yardım Kararının Beldemiz Okulu Hacı Ali Saruhan Okulunun Fırtınadan dolayı görmüş olduğu zararın giderilmesinde uygulanmasına oybirliği ile karar verildi.

Nikah işlemleri

İnşaat ruhsatı

Vergi takvimi

cenaze hizmetleri

İhaleler

TURAN CANBAY

Subaşı Belediye Başkanı

1969 yılında Burdur’da dünyaya geldi. Öğrenim hayatını Burdur’da tamamladı. Teknik Lise mezunudur. Gençlik yıllarında profesyonel olarak futbol oynamıştır ve vatani görevini Antalya’da tamamladı

1997 yılından 2019 yılına kadar Akkim AŞ’de ara yönetici olarak çalıştı.

2009-20014 yılları arasında Subaşı Belediye Meclis Üyesi olarak görev yaptı. 31 Mart 2019 tarihinde yapılan yerel seçimde Cumhuriyet Halk Partisi’nden Subaşı Belediye Başkan Adayı olarak gösterildi. Seçim sonucunda Subaşı Belediye Başkanlığı görevine getirildi.

Subaşıspor Kulübü ve Kuzey Kafkas Kültür Derneği üyesidir.

Evli, bir erkek, bir kız evlat sahibidir.

İdarecilik, ilk yardım, itfaiyecilik ve yangın, ekranlı araç kullanım, iş sağlığı ve güvenliği, çevre, genel işletme, yöneticilik eğitimleri alıp sertifikalarına sahip olmuştur.