HIZLI MENÜ

04.03.2021 TARİHLİ MART AYI OLAĞAN

04.03.2021 TARİHLİ MART AYI OLAĞAN

Haberi 
Facebook'ta
Twitter'da
Linked'inde
WhatsApp'ta
 paylaş
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on email
Email
Share on print
Yazdır

04.03.2021 TARİHLİ MART AYI OLAĞAN

MECLİS TOPLANTISI

1- Trafik Komisyonu Raporu

Belediyemizin 04.03.2021 tarih ve 2021/17 sayılı meclis kararı :

Gündemin birinci maddesinde Trafik Komisyonu Raporu konusunun görüşülmesine
geçildi.

Belediyemiz Zabıta Amirliğinin 24.02.2021 tarih ve Z-75235194-105.06.02-397 sayılı yazıları ile 08.02.2021 tarih ve 2021/1 sayılı Trafik Komisyon Raporu Meclise sunulmakla okundu. Meclis Başkanı Turan CANBAY: S.S.203 No.lu Yalova ve Çevresi Yolcu ve Servis Taşıma Kooperatifi, Yalova İl Merkezi ile Karamürsel ilçe merkezi arasında yolcu taşımacılığı faaliyetini gerçekleştirdiğini ve bu kapsamda Yalova’dan Karamürsel’e giderken sadece yolcu bindirme, Karamürsel’den Yalova’ya gelişte de sadece yolcu indirme duraklarının belirlenmesi taleplerinin; 08.02.2021 tarih ve 2021/1 sayılı Trafik Komisyondan geldiği şekliyle T.C. ULAŞTIRMA ve ALTYAPI BAKANLIĞI Karayolu Düzenleme Genel Müdürlüğü tarafından 02.04.2019 tarih ve E.25841 sayılı yönetmeliğine uygunluk göstermeyeceği, Aynı yönetmeliğin 4 ncü fıkrasının (a) bendinde belirtildiği şekilde, Taşıma faaliyeti yürütülmek istenilen güzergahta;
-Başka taşıma modları kullanılıyorsa,
-Düzenli yolcu taşıma faaliyeti (bağlantılı da olsa) yürütülüyorsa,
-Toplu taşımacılık faaliyeti yürütülüyorsa,

Bu tür taleplerin mevcut arz talep dengesi bakımından değerlendirilerek olumsuz karar verilmesi yönündedir. Bu bağlamda bahsi konu güzergahta aktif olarak yolcu taşımacılığı yapan S.S. 81 No’lu Altınova Küçük Otobüs ve Minibüsçüler Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifine bağlı D4 Yetki Belgesine sahip mevcut şoför esnafının da hak kaybına uğramaması gerektiği düşünüldüğünden, S.S. 203 No’lu Yalova ve Çevresi Yolcu ve Servis Taşımacılığı Küçük Otobüsçüler Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifine bağlı yolcu taşımacılığı yapan araçların D130 Karayolu üzerinde Yalova’dan Karamürsel’e gidişte belediyemiz mücavir alanı içerisinde kalan ve Subaşı Altı durağı diye tabir edilen duraktan YOLCU BİNDİRME YAPMAMALARINA, Karamürsel’den Yalova’ya gelişte ise yolcu indirme yapılabilmesi için gerekli durak yeri izninin mücavir alanımız dışında kalmasından dolayı Altınova Belediyesinden talep edilmesi gerektiği yönünde kararı oylarınıza sunuyorum, dedi.

İşaretle yapılan oylama sonucunda; 08.02.2021 tarih ve 2021/1 sayılı Trafik Komisyondan geldiği şekliyle T.C. ULAŞTIRMA ve ALTYAPI BAKANLIĞI Karayolu Düzenleme Genel Müdürlüğü tarafından 02.04.2019 tarih ve E.25841 sayılı yönetmeliğine uygunluk göstermeyeceği, Aynı yönetmeliğin 4 ncü fıkrasının (a) bendinde belirtildiği şekilde, Taşıma faaliyeti yürütülmek istenilen güzergahta;
-Başka taşıma modları kullanılıyorsa,
-Düzenli yolcu taşıma faaliyeti (bağlantılı da olsa) yürütülüyorsa,
-Toplu taşımacılık faaliyeti yürütülüyorsa,

Bu tür taleplerin mevcut arz talep dengesi bakımından değerlendirilerek olumsuz karar verilmesi yönündedir. Bu bağlamda bahsi konu güzergahta aktif olarak yolcu taşımacılığı yapan S.S. 81 No’lu Altınova Küçük Otobüs ve Minibüsçüler Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifine bağlı D4 Yetki Belgesine sahip mevcut şoför esnafının da hak kaybına uğramaması gerektiği düşünüldüğünden, S.S. 203 No’lu Yalova ve Çevresi Yolcu ve Servis Taşımacılığı Küçük Otobüsçüler Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifine bağlı yolcu taşımacılığı yapan araçların D130 Karayolu üzerinde Yalova’dan Karamürsel’e gidişte belediyemiz mücavir alanı içerisinde kalan ve Subaşı Altı durağı diye tabir edilen duraktan YOLCU BİNDİRME YAPMAMALARINA,Karamürsel’den Yalova’ya gelişte ise yolcu indirme yapılabilmesi için gerekli durak yeri izninin mücavir alanımız dışında kalmasından dolayı Altınova Belediyesinden talep edilmesi gerektiği yönünde kararın kabulüne oybirliği ile karar verildi.

2- Trafik Komisyonuna Üye Seçimi

Belediyemizin 04.03.2021 tarih ve 2021/18 sayılı meclis kararı :

Gündemin ikinci maddesinde Trafik Komisyonuna Üye Seçimi konusunun görüşülmesine geçildi.

Belediyemiz Yazı İşleri Müdürlüğünün 26.02.2021 tarih ve E-18926772-105.06.99-406 sayılı yazıları Meclise sunulmakla okundu. Meclis Başkanı Turan CANBAY 3 Kişilik Trafik Komisyonu için önerilen üyeler; Zeki GÜRSU, Duray KURT ve Orhan CİVELEK’in 1 Yıl için Trafik Komisyonuna seçilmelerini oylarınıza sunuyorum, dedi. İşaretle yapılan oylama sonucunda; 5393 Sayılı Belediye Kanununun 24.maddesi gereği; Zeki GÜRSU, Duray KURT ve Orhan CİVELEK’in oybirliği ile Trafik Komisyonuna 1 yıl için seçilmelerine oybirliği ile karar verildi.

3- Subaşı Belediyesi Disiplin Kurulları ve Disiplin Amirleri Hakkında Yönetmelik

Belediyemizin 04.03.2021 tarih ve 2021/19 sayılı meclis kararı :

Gündemin üçüncü maddesinde Subaşı Belediyesi Disiplin Kurulları ve Disiplin Amirleri Hakkında Yönetmelik konusunun görüşülmesine geçildi.

Belediyemiz Yazı İşleri Müdürlüğünün 26.02.2021 tarih ve E-18926772-010.03-408 sayılı yazısı ile Subaşı Belediyesi Disiplin Amirleri Yönetmeliği Meclise sunulmakla okundu.

T.C. YALOVA İLİ SUBAŞI BELEDİYE BAŞKANLIĞI

SUBAŞI BELEDİYESİ DİSİPLİN AMİRLERİ YÖNETMELİĞİ
Amaç
MADDE 1– Bu Yönetmeliğin amacı, Subaşı Belediye personelinin Disiplin Amiri ve Üst Disiplin Amirini tayin ve tespit etmektir.

Kapsam
MADDE 2– Bu Yönetmelik, Subaşı Belediyesinde 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak çalışan memurlar hakkında uygulanır.

Dayanak
MADDE 3- Bu Yönetmelik, 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun değişik 14/07/1965 tarihli 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 124 üncü maddesi uyarınca 17/9/1982 tarihli ve 8/5336 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Disiplin Kurulları ve Disiplin Amirleri Hakkında Yönetmeliğin 16 ncı maddesi gereğince; Subaşı Belediyesinde görevli memurların disiplin amirlerini belirlemek amacıyla hazırlanmıştır.

Disiplin amirleri
MADDE 4- Disiplin cezası vermeye yetkili amirler, bu Yönetmeliğin ekli çizelgesinde gösterilmiştir.

Memurların Disiplin İşleri
MADDE 5– Memurların disiplin iş ve işlemlerinde Disiplin Kurulları ve Disiplin Amirleri Hakkında Yönetmelik hükümleri uygulanır.

Yürürlük
MADDE 6- Bu Yönetmelik, Subaşı Belediye Meclisi Kararının kabulü ve yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme
MADDE 7- Bu Yönetmeliği, Subaşı Belediye Başkanı yürütür.

Yapılan görüşmelerden sonra;
Meclis Başkanı Turan CANBAY: 5393 Sayılı Belediye Yasasının 18/m maddesi uyarınca Meclisin incelemesinden geçirilen Subaşı Belediyesi Disiplin Amirleri Yönetmeliğinin karara bağlanması, belirtilen yasanın 23. Maddesi uyarınca Meclis kararının kesinleşmesinden sonra 3011 Sayılı Resmi Gazetede Yayımlanacak olan Yönetmelikler hakkındaki Yasanın 2. maddesi hükmüne uygun olarak ilan edilmesini oylarınıza sunuyorum, dedi. İşaretle yapılan oylama sonucunda; 5393 Sayılı Belediye Yasasının 18/m maddesi uyarınca Meclisin incelemesinden geçirilen Subaşı Belediyesi Disiplin Amirleri Yönetmeliğinin karara bağlanmasına, belirtilen yasanın 23. Maddesi uyarınca Meclis kararının kesinleşmesinden sonra 3011 Sayılı Resmi Gazetede Yayımlanacak olan Yönetmelikler hakkındaki Yasanın 2. maddesi hükmüne uygun olarak ilan edilmesine oybirliği ile karar verildi.

 

4- Tahditli Ticari Taksi Plakası Hakkında

Belediyemizin 04.03.2021 tarih ve 2021/20 sayılı meclis kararı :

Gündemin dördüncü maddesinde önerge ile gündeme alınan Tahditli Ticari Taksi Plakası Hakkındaki konunun görüşülmesine geçildi.

Belediyemiz Zabıta Amirliğinin 02.03.2021 tarih ve 75235194-210.05.01-469 sayılı yazıları ekindeki Altınova Belediyesinin 18.02.2021 tarih ve E-73687109-802-115 sayılı yazısı ile ekindeki Meclis Kararı Meclise sunulmakla okundu. Yapılan görüşmelerden sonra;

Meclis Başkanı Turan CANBAY: 5393 Sayılı Belediye Kanununun 15.maddesinin (p) bendi gereğince; Altınova Belediye Meclisinin almış olduğu 05.02.2021 tarih ve 2021/19 sayılı karara istinaden, Tahditli Ticari Taksi Plakalarından (77 T 0470 – 77 T 0484) Plaka sayısı aralığında ki 15 adet Tahditli Ticari Taksi Plakasının Belediyemize tahsisinin Kabulünü oylarınıza sunuyorum, dedi İşaretle yapılan oylama sonucunda; 5393 Sayılı Belediye Kanununun 15.maddesinin (p) bendi gereğince; Altınova Belediye Meclisinin almış olduğu 05.02.2021 tarih ve 2021/19 sayılı karara istinaden, Tahditli Ticari Taksi Plakalarından (77 T 0470 – 77 T 0484) Plaka sayısı aralığında ki 15 adet Tahditli Ticari Taksi Plakasının Belediyemize tahsisinin Kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

5- Yalova İli yerel Yönetimleri Katı Atık Yapma ve İşletme Birliği Lot (Çöp Döküm Sahası) İnşaatı İşi için İller Bankası A.Ş.’den Kredi kullanılması

Belediyemizin 04.03.2021 tarih ve 2021/21 sayılı meclis kararı :

Gündemin beşinci maddesinde önerge ile gündeme alınan Yalova İli yerel Yönetimleri Katı Atık Yapma ve İşletme Birliği Lot (Çöp Döküm Sahası) İnşaatı İşi için İller Bankası A.Ş.’den Kredi kullanılması konunun görüşülmesine geçildi.

Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğünün 01.03.2021 tarih ve E.33827622-713.01-457 sayılı yazıları ekindeki 09.02.2021 tarih ve 67315995-401.12-E.5222 sayılı yazıları ile ekleri Meclise sunulmakla okundu. İşaretle yapılan oylama sonucunda; Yalova İli Yerel Yönetimleri Katı Atık Yapma ve İşletme Birliği Lot ( Çöp Döküm Sahası) inşaatı işinde kullanılmak üzere maliyetin 112.054,20.- (Yüzonikibinellidört Türk Lirası Yirmi Kuruş) TL’sının Merkezi Yönetim Bütçesine konulan Katı Atık Programı (KAP) ödeneğinden anapara, faiz, denetim giderleri, komisyon, vergi, resim, harç, ücret vs. ödemelerin, İller Bankası A.Ş.’ce teminat olarak alınacak Belediyemiz Gelirlerinden ve İller Bankası A.Ş. ve Hazine ve Maliye Bakanlığınca dağıtılan yasal paylarımızın mevzuattan kaynaklanan herhangi bir kesinti oranına bağlı kalmaksızın tamamından (%40’ın dışında ve %100’üne kadar) karşılanmasına, kredi teminatına konu gelirlerden krediye ilişkin ödemelerin karşılanmaması halinde, bu krediyle elde edilen tesis, inşaat ve her nevi gayrimenkul ile araç, gereç ve malzemenin İller Bankası A.Ş.ce talep edildiği takdirde aynı şartlarda ve talep tarihinde İller Bankası A.Ş. adına ipotek veya rehin edilmesine, İller Bankası A.Ş.ce Belediyemize kullandırılacak krediye ilişkin olarak her türlü sözleşmeyi ve evrakı imzalamaya ve kredi ile ilgili devam eden işlemleri yürütmeye, Belediyemizin mülkiyetindeki her türlü gayrimenkulü İller Bankası A.Ş’ye ipotek vermeye, Belediyemizin her türlü gelir, hak ve alacaklarını İller Bankası A.Ş.ye terhin ve temlik etmeye, Belediyemize ait her türlü ticari işletmeyi İller Bankası A.Ş.ye rehin vermeye, İller Bankası A.Ş.nin mevcut mevzuatı ve bunda meydana gelebilecek her türlü değişiklik çerçevesinde, 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 68.Maddesinde yer alan koşulların yerine getirilmesi kaydıyla krediye konu işle ilgili her türlü işlemi yapmaya Belediye Başkanı Turan CANBAY’ın yetkilendirilmesine oybirliği ile karar verilmiştir.

 

6- SUBEL Personel Şirket Müdürünün Temsil ve Yetkilendirilmesi

Belediyemizin 04.03.2021 tarih ve 2021/22 sayılı meclis kararı :

 

Gündemin altıncı maddesinde önerge ile gündeme alınan SUBEL Personel Limited Şirketi Müdürünün Temsil ve Yetkilendirilmesi konusunun görüşülmesine geçildi.

Belediyemiz Şirketi SUBEL Personel Limited Şirketi’nin “Şirket Müdürü’nün Temsil ve Yetkilendirilmesi” konulu 01/03/2021 tarih ve 2021/02 sayılı yazısı Meclise sunulmakla okundu. Yapılan görüşmelerden sonra; Meclis Başkanı Turan CANBAY: Belediyemizin %100 iştiraki SUBEL PERSONEL LİMİTED ŞİRKETİ’nin 2021 yılına ait 23/03/2021 tarihinde yapılacak olan Olağan Genel Kurul Toplantısında belirlenen Gündem dahilinde, Belediyemizi temsil etmek ve alınacak kararlarda yetkili olmak üzere; *********** T.C. Kimlik Numaralı Mücahit TULUMCU’nun tam yetkili olarak atanmasını, Belediyemiz 29/03/2021 tarihinde yapılacak olan Olağan Genel Kurul Toplantısında bahsi geçen Şirket Müdürü olarak seçilmesi halinde; ************* ikamet eden ************* T.C. Kimlik Numaralı Mücahit TULUMCU’nun hareket etmesini oylarınıza sunuyorum, dedi. İşaretle yapılan oylama sonucunda; 5393 Sayılı Belediye Kanununun 70.maddesi gereğince; Belediyemizin %100 iştiraki SUBEL PERSONEL LİMİTED ŞİRKETİ’nin 2021 yılına ait 23/03/2021 tarihinde yapılacak olan Olağan Genel Kurul Toplantısında belirlenen Gündem dahilinde, Belediyemizi temsil etmek ve alınacak kararlarda yetkili olmak üzere; *********** T.C. Kimlik Numaralı Mücahit TULUMCU’nun tam yetkili olarak atanmasına, Belediyemiz 29/03/2021 tarihinde yapılacak olan Olağan Genel Kurul Toplantısında bahsi geçen Şirket Müdürü olarak seçilmesi halinde; ************** ikamet eden ************ T.C. Kimlik Numaralı Mücahit TULUMCU’nun hareket etmesine mevcudun oybirliği ile karar verildi.

Diğer haberler

SINAV SONUCU İLANI

8 Kasım 2022

SINAV SONUCU İLANI

16 Kasım 2021

Belediye meclisinden Uygur Türklerine destek kararı

12 Haziran 2021

Yeni kepçe hizmete girdi

1 Mayıs 2021

Nikah işlemleri

İnşaat ruhsatı

Vergi takvimi

cenaze hizmetleri

İhaleler

TURAN CANBAY

Subaşı Belediye Başkanı

1969 yılında Burdur’da dünyaya geldi. Öğrenim hayatını Burdur’da tamamladı. Teknik Lise mezunudur. Gençlik yıllarında profesyonel olarak futbol oynamıştır ve vatani görevini Antalya’da tamamladı

1997 yılından 2019 yılına kadar Akkim AŞ’de ara yönetici olarak çalıştı.

2009-20014 yılları arasında Subaşı Belediye Meclis Üyesi olarak görev yaptı. 31 Mart 2019 tarihinde yapılan yerel seçimde Cumhuriyet Halk Partisi’nden Subaşı Belediye Başkan Adayı olarak gösterildi. Seçim sonucunda Subaşı Belediye Başkanlığı görevine getirildi.

Subaşıspor Kulübü ve Kuzey Kafkas Kültür Derneği üyesidir.

Evli, bir erkek, bir kız evlat sahibidir.

İdarecilik, ilk yardım, itfaiyecilik ve yangın, ekranlı araç kullanım, iş sağlığı ve güvenliği, çevre, genel işletme, yöneticilik eğitimleri alıp sertifikalarına sahip olmuştur.