HIZLI MENÜ

09.11.2021 TARİHLİ KASIM AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI (2. birleşim 1.oturum)

09.11.2021 TARİHLİ KASIM AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI (2. birleşim 1.oturum)

Haberi 
Facebook'ta
Twitter'da
Linked'inde
WhatsApp'ta
 paylaş
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on email
Email
Share on print
Yazdır

1- 2022 Mali Yılı ve İzleyen 2 Yıllık Bütçe

Belediyemizin 04.11.2021 tarih ve 2021/52 sayılı meclis kararı :

Gündemin birinci maddesinde 2022 Mali Yılı ve İzleyen 2 Yıllık Bütçe Konusunun görüşülmesine geçildi.

TEKLİF

Subaşı Belediye Meclisinin Kasım Ayı Olağan Toplantısının 09.11.2021 tarihli 2.Birleşim 1.Oturumunda, 2022 Mali Yılı ve İzleyen 2 Yıllık Bütçesinin belirlenmesi hususu görüşüldü.

 

KARAR

Belediye Başkanlığınca hazırlanan 2022 Mali Yılı ve İzleyen 2 Yıllık Bütçesi Encümende görüşülerek,  Belediye Meclisinin 04.11.2021 tarih ve 50 Sayılı Kararı ile Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilen ve Bütçe Komisyonunca tetkik edilen bütçe ile ilgili komisyon raporu meclise okundu. Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 29.maddesi gereğince ad okunmak suretiyle yapılan oylamalar neticesinde;

 

BÜTÇE KARARNAMESİ

Madde 1- Belediye Birimleri için “(A) Ödenek Cetvelinde” gösterildiği gibi toplam 21.320.000,00 TL (Yirmibir Milyon Üçyüzyirmi Türk Lirası) ödenek verilmiştir.

Madde 2- Belediye Bütçesi Gelirleri (B) Gelirlerin Ekonomik Sınıflandırılması Cetvelinde” gösterildiği gibi toplam 21.320.000,00 TL (Yirmibir Milyon Üçyüzyirmi Türk Lirası)

Madde 3- 2022 Yılı Gider Bütçesinde yer alan ödeneklere, gelir bütçesinde tahmin edilen gelirler ile finansmanın ekonomik sınıflandırması tablosundaki kaynaklar karşılık gösterilmek suretiyle denklik sağlanmıştır.

Madde 4- (G) Cetvelinde nicelik ve niteliği gösterilen yatırım projeleri için üst yönetici, hükmü birden çok yılı kapsayan sözleşme yapmaya yetkilidir.

Madde 5- 6245 Sayılı Harcırah Kanununun 8’nci maddesi gereğince memur ve hizmetli olmayanların yurt içi ve yurt dışı gezi ve görevlerinde verilecek günlük ve yol giderleri bağlı (H) Cetvelinde gösterilen miktarlar üzerinden ödenecektir.

Madde 6- Bütçeye aşağıdaki Cetveller Eklenmiştir.

1- Ödenek Cetveli (A)

2- Gelirlerin Ekonomik Sınıflandırılması (B) Cetveli

3- Finansmanın Ekonomik Sınıflandırılması Cetveli

4- Gelirlerin Yasal Dayanağını Gösterir (C) Cetveli

5- Çok Yıllı Gider Bütçesi Cetveli

6- Fonksiyonel ve Ekonomik Sınıflandırma Düzeyinde İzleyen İki Yıl Bütçe Tahmini Cetveli

7- Bütçe Gelirleri Cetveli

8-Ekonomik Sınıflandırmaya Göre Ödenek Teklifi

9- Gelecek Yıllara Yaygın Yüklenmeleri Kapsayan Taahhütler (G) Cetveli

10- Memur Olmayanlara Verilecek Yollukları Gösterir (H) Cetveli

11- İhdas Edilen Memur Kadrolarını Gösterir (K-1) Cetveli

12- İhdas Edilen Sürekli İşçi Kadrolarını Gösterir (K-2) Cetveli

13- Mevcut Taşıtları Gösterir (T-2) Cetveli

14- Gider  (Ayrıntılı ) Harcama Programı

15- Kurumsal ve Ekonomik Sınıflandırma Düzeyinde Bütçe Ödenek Teklifleri

16-2022 Yılı Bütçe Kararnamesi

17-Gerekli Görülen Diğer Cetveller

Madde 7- Meclisçe kabul edilen bütçede ancak ilgili kanun ve yönetmeliklerde belirtilen usul ve esaslara uyulmak suretiyle değişiklik yapılabilir.

Madde 8- Daha önce kabul edilen plan ve yıllık yatırım programları ve beldenin kalkınmasını temin için meclisçe yapılması uygun görülen aşağıda maddeler halinde gösterilen işlere ilişkin olarak karşılarında belirtilen miktarlarda borçlanma kararı verilmiş ve kurum adına borçlanmaya üst yönetici yetkili kılınmıştır.

Madde 9- Bu Kararname hükümleri  01 Ocak 2022 tarihinde yürürlüğe girer.

Madde 10- Bu Kararname hükümlerini üst yönetici yürütür.

 

 

 

SUBAŞI BELEDİYESİ 2022 MALİ YILI GİDER BÜTÇESİ

  • PERSONEL GİDERLERİ: 170.400,00 .-TL

02- SOSYAL GÜV.KURUM.DEV.PRİM GİDER: 1.414.400,00.-TL

03-MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ: 10.342.800,00 –TL

04- FAİZ GİDERLERİ : 260.000,00 TL

05- CARİ TRANSFERLER : 426.400,00 TL

06-SERMAYE GİDERLERİ : 3.447.600,00 TL

09-YEDEK ÖDENEKLER : 1.258.400,00 TL

GENEL TOPLAM : 21.320.000,00 -TL

SUBAŞI BELEDİYESİ 2022 MALİ YILI GELİR BÜTÇESİ

  • VERGİ GELİRLERİ 2.740.800,00 –TL

03-TEŞEBBÜS VE MÜLKİYE GELİRLERİ 4.138.800,00  TL

04-ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR İLE ÖZEL GELİRLER 156.000,00 TL

05- DİĞER GELİRLER  11.762.400,00 TL

06-SERMAYE GELİRLERİ  2.522.000,00  TL

GENEL TOPLAM  21.320.000,00 -TL

2022 Mali Yılı Ayrıntılı Harcama Programına Göre;

1’nci üç aylık dönemde  5.330.000,00  TL

2’nci üç aylık dönemde  5.330.000,00  TL

3’ncü üç aylık dönemde 5.330.000,00  TL

4’üncü üç aylık dönemde 5.330.000,00 TL Harcama yapılacağı,

 

2022 Mali Yılı Finansman Programına Göre;

1’nci üç aylık dönemde 9.000.000,00  TL

2’nci üç aylık dönemde 3.330.000,00 TL

3’ncü üç aylık dönemde 3.660.000,00  TL

4’üncü üç aylık dönemde 5.330.000,00 TL Gelir elde edileceği tahmin edilmiş olup,

 

2022 Mali Yılı Gider Bütçesi 21.320.000,00 -TL, 2022 Mali Yılı Gelir Bütçesi 21.320.000,00 TL olmak üzere bütçe denkliği sağlanmıştır. 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18/b maddesi gereğince, 2022 Mali Yılı ve İzleyen 2 Yıllık Bütçesinin yukarıdaki şekilde belirlendiği gibi kabulüne mevcudun oybirliği ile karar verildi.

Nikah işlemleri

İnşaat ruhsatı

Vergi takvimi

cenaze hizmetleri

İhaleler

TURAN CANBAY

Subaşı Belediye Başkanı

1969 yılında Burdur’da dünyaya geldi. Öğrenim hayatını Burdur’da tamamladı. Teknik Lise mezunudur. Gençlik yıllarında profesyonel olarak futbol oynamıştır ve vatani görevini Antalya’da tamamladı

1997 yılından 2019 yılına kadar Akkim AŞ’de ara yönetici olarak çalıştı.

2009-20014 yılları arasında Subaşı Belediye Meclis Üyesi olarak görev yaptı. 31 Mart 2019 tarihinde yapılan yerel seçimde Cumhuriyet Halk Partisi’nden Subaşı Belediye Başkan Adayı olarak gösterildi. Seçim sonucunda Subaşı Belediye Başkanlığı görevine getirildi.

Subaşıspor Kulübü ve Kuzey Kafkas Kültür Derneği üyesidir.

Evli, bir erkek, bir kız evlat sahibidir.

İdarecilik, ilk yardım, itfaiyecilik ve yangın, ekranlı araç kullanım, iş sağlığı ve güvenliği, çevre, genel işletme, yöneticilik eğitimleri alıp sertifikalarına sahip olmuştur.