HIZLI MENÜ

2020 Eylül Ayı Meclis Toplantısı

2020 Eylül Ayı Meclis Toplantısı

Haberi 
Facebook'ta
Twitter'da
Linked'inde
WhatsApp'ta
 paylaş
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on email
Email
Share on print
Yazdır

03.09.2020 TARİHLİ EYLÜL AYI OLAĞAN

MECLİS TOPLANTISI

1- 9000 Serisi Servis Aracı ile ilgili Trafik Komisyon Raporu

Belediyemizin 03.09.2020 tarih ve 2020/52 sayılı meclis kararı :

Gündemin birinci maddesinde 9000 Serisi Servis Aracı ile ilgili Trafik Komisyon Raporu konusunun görüşülmesine geçildi.

Belediyemiz Zabıta Müdürlüğünün 14.08.2020 tarihli 2020/1 Trafik Komisyon Raporu Meclise sunulmakla okundu.

Yapılan görüşmelerden sonra;

İşaretle yapılan oylama sonucunda; Subaşı Belediye Başkanlığı 2020 Yılı Gelir Tarifesinin 43.maddesinin i bendine 9000 Serisi P Plakası ibaresinin eklenmesine ve aşağıdaki gibi olmasına

  1. i) Fabrika,Sanayi,Tersane ve diğer işletmelere ait 9000 Serisi (P) Plakalı (Subaşı Belediyesinden Servis Plakalı Olmayan) araçlar:

1) Güzergah İzin Belgesi Ücreti 10 ile 18+1 koltuk arası olan araçlar yıllık….     1.576,00.-TL

2) Güzergah İzin Belgesi Ücreti 20 ile 30 koltuk olan araçlar yıllık………….     2.363,00.-TL

3) Güzergah İzin Belgesi Ücreti 30 koltuk üstü olan araçlar yıllık…………… 3.152,00.-TL’sı olmasına oybirliği ile karar verildi.

2- Subaşı Belediyesi Pazaryeri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılması ile ilgili Komisyon Raporu

Belediyemizin 03.09.2020 tarih ve 2020/53 sayılı meclis kararı :

Gündemin ikinci maddesinde Subaşı Belediyesi Pazaryeri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılması ile ilgili Komisyon Raporu konusunun görüşülmesine geçildi.

Belediyemiz Zabıta Müdürlüğünün 20.08.2020 tarihli 2020/2 Pazaryeri Komisyon Raporu Meclise sunulmakla okundu.

Yapılan görüşmelerden sonra;

İşaretle yapılan oylama sonucunda; 5393 Sayılı Belediye Kanununun 15.maddesinin (b) bendi gereğince; Subaşı Belediyesi Pazaryeri Yönetmeliğinin 13.maddesinin (b) bendi “…kiraladığı yerin kiralama süresi tahsis süresini geçmeyecektir.” Şeklinde değiştirilerek, c, d ve e bentlerinin komisyon raporunda yazıldığı gibi aşağıdaki şekliyle kabulüne ve Subaşı Belediyesi Pazar Yeri Yönetmeliğine eklenmesine oybirliği ile karar verildi.

Subaşı Belediyesi Pazaryeri Yönetmeliğinin;

Madde 13:

(b) bendinin Pazarcı esnafının pazaryeri içerisinde kendisine tahsis edilen yeri tahsis edildiği tarihten tam bir (1) yıl sonra yönetmeliğin diğer maddelerindeki belirtilen şartları taşıyan başka bir kişiye kiralama yapabilecek ve kiraladığı yerin kiralama süresi tahsis süresini geçmeyecektir.

(c) bendinin Pazarcı esnafının pazaryeri içerisinde kendisine tahsis edilen yerin kullanım hakkının yalnızca kendisinde olduğu, Pazaryeri içerisinde bulunan satış yerinin kullanımını Öz Anne, Öz Baba, Eş ve Öz Çocukları dışında hiç kimseye kullandıramayacaktır.”

(d) bendinin  Pazarcı esnafının pazaryeri içerisinde kendisine tahsis edilen yeri Devir, Kiralama veya (c) bendinde belirtilen kişilere kullandırma durumunda da devir alan, kiralayan veya tahsisli yeri kullanmaya başlayanda da ilk başta tahsis için istenen şartlar aranacaktır.

(e) bendinin Pazarcı esnafının pazaryeri içerisinde kendisine tahsis edilen yeri bir başkasına devir ettiğinde, eğer ki bu devirden Subaşı Belediyesine bilgi vermez ise, Devir eden kişiye tahsisi yapılan pazar satış yeri kullanım hakkı Subaşı Belediyesince iptal edilecektir.

 

3- ARMAGAZ  Sermaye Artırımına iştirak edilmesi, Taahhütname İmzalanması için Belediye Başkanına Yeki verilmesi

Belediyemizin 03.09.2020 tarih ve 2020/54 sayılı meclis kararı :

Gündemin üçüncü maddesi ARMAGAZ  Sermaye Artırımına iştirak edilmesi, Taahhütname İmzalanması için Belediye Başkanına Yeki verilmesi Konusunun görüşülmesine geçildi.

Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğünün 21.08.2020 tarih ve 33827622-713.01-1125 sayılı yazıları meclise sunulmakla okundu.

Talep: Belediyemizin hissedarı olduğu, Armagaz Arsan Marmara Doğalgaz Dağıtım A.Ş. Yönetim Kurulu ve Genel Kurulunda Belediyemizi temsilen ********** T.C. Kimlik No’lu Subaşı Belediye Başkanı Turan CANBAY’ı temsil ve imza yetkilerini de kapsamak üzere belediyemizi temsile yetkili kılınmak için ve 01.09.2020 tarihli Olağan Genel Kurulu gündeminde görülen, Şirket esas sermayesinin nakdi sermaye konulması suretiyle artırılarak 5.000.000,00.-TL’ye çıkartılmasına kararına, belediyemizin hisse oranı aynı kalacak şekilde sermaye artırımına iştirakinin gerektiğinden, belediyemiz tarafından arttırılacak hisselerin bedellerinin dağıtım şirketi tarafından ödenmesi ve yeni çıkarılan hisselerin ilgili mevzuat gereği herhangi bir bedel talep etmeksizin Belediyemize verileceği, ödeme dekontunun talebe ek olarak gönderildiğini belirterek, sermaye artırımına iştirak edilmesi ve bu doğrultuda iştirak taahhütnamesi imzalanmasına ilişkin karar alınmasını ve yetki verilmesini talep etmiştir.

Karar: Belediye Meclisinin 03.09.2020 tarihli toplantısında görüşülmüş olup İşaretle yapılan oylama sonucunda; talebin kabulü ile Subaşı Belediyesi Armagaz Arsan Marmara Doğalgaz Dağıtım Anonim Şirketinin ********** T.C. Kimlik No’lu Subaşı Belediye Başkanı Turan CANBAY’ı Genel Kurulda ve Yönetim Kurulunda temsil ve ilzam yetkilerini kapsamak üzere yetkili kılınmasının kabulüne, Belediyenin hisse oranı aynı kalacak şekilde sermaye artırımına iştirak edilmesine, sermaye artırımı neticesinde bedelsiz verilecek hisselere ilişkin iştirak taahhütnamesi imzalanması ve basılacak hisse senetlerinin teslim alınması konusunda da Belediye Başkanı Turan CANBAY’a yetki verilmesine işaretle yapılan oylama sonucunda oybirliği ile karar verilmiştir.

4- Belediyemiz ile Yalova MAGDER-Subaşı MAG arasında Ortak Hizmet Projesi yapılabilmesi için Belediye Başkanına Yetki Verilmesi

Belediyemizin 03.09.2020 tarih ve 2020/55 sayılı meclis kararı :

Gündemin dördüncü maddesi Belediyemiz ile Yalova MAGDER-Subaşı MAG arasında Ortak Hizmet Projesi yapılabilmesi için Belediye Başkanına Yetki Verilmesi konusunun görüşülmesine geçildi.

Belediyemiz Yazı İşleri Müdürlüğünün 27.08.2020 tarih ve  18926772-105.02-1189 sayılı yazıları meclise sunulmakla okundu.

TEKLİFİN ÖZÜ:

5393 Sayılı Belediye Kanununun 75.maddesi c fıkrası “ Kamu Kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, kamu yararına çalışan dernekler, Bakanlar Kurulunca vergi muafiyeti tanınmış vakıflar ile gerçekleştirilecek ortak hizmet projeleri gerçekleştirebilir. Diğer dernek ve vakıflar ile gerçekleştirilecek ortak hizmet projeleri için mahallin en büyük mülki idare amirinin izninin alınması gerekir.” Gereğince Valilik Makamından gerekli izin alınmak kaydıyla kamu yararı statüsünde olmayan Yalova MAGDER-Subaşı MAG (Mahalle Afet Gönüllüleri Derneği) ile ortak proje kapsamında depreme hazırlık aşamasında halka afet bilinç eğitimleri verilmesi ve afete hazırlama. Okullarda afet bilinç eğitimi vermek ve tahliye tatbikatı yapmak, arama kurtarma ekipleri yetiştirmek ve hazırlamakla ilgili faaliyet konusu olan ve bu amaçla kurulmuş Yalova MAGDER-Subaşı MAG (Mahalle Afet Gönüllüleri Derneği) ile ortak hizmet projesi geliştirmek ve yapmak üzere Belediye Başkanına yetki verilmesi hususunda konunun Belediye Meclisinde görüşülerek gerekli kararın alınmasını arz ederim.

MECLİS BAŞKANI Turan CANBAY: Subaşı Afet Planı Dahilinde, Yalova MAGDER-Subaşı MAG (Mahalle Afet Gönüllüleri Derneği) ile ortak proje kapsamında depreme hazırlık aşamasında halka afet bilinç eğitimleri verilmesi ve afete hazırlama. Okullarda afet bilinç eğitimi vermek ve tahliye tatbikatı yapmak, arama kurtarma ekipleri yetiştirmek ve hazırlamakla ilgili faaliyet konusu olan ve bu amaçla kurulmuş Yalova MAGDER-Subaşı MAG (Mahalle Afet Gönüllüleri Derneği) ile ortak hizmet projesi geliştirmek ve yapmak üzere Belediye Başkanına yetki verilmesini oylarınıza sunuyorum, dedi.

KARAR : İşaretle yapılan oylama sonucunda, 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18.maddesinin (e) bendi ve 75.maddesi c fıkrasına istinaden; Yalova MAGDER-Subaşı MAG (Mahalle Afet Gönüllüleri Derneği) ile ortak proje kapsamında depreme hazırlık aşamasında halka afet bilinç eğitimleri verilmesi ve afete hazırlama. Okullarda afet bilinç eğitimi vermek ve tahliye tatbikatı yapmak, arama kurtarma ekipleri yetiştirmek ve hazırlamakla ilgili faaliyet konusu olan ve bu amaçla kurulmuş Yalova MAGDER-Subaşı MAG (Mahalle Afet Gönüllüleri Derneği) ile ortak hizmet projesi geliştirmek ve yapmak üzere Belediye Başkanı Turan CANBAY’a protokol yapma yetkisi verilmesine oybirliği ile karar verildi.

 

5- Boş Kadro Değişikliği ( Mezarlıklar Müdürü)

Belediyemizin 03.09.2020 tarih ve 2020/56 sayılı meclis kararı :

Gündemin beşinci  maddesi Boş Kadro Derece Değişikliği konusunun görüşülmesine geçildi.

Belediyemiz Yazı İşleri Müdürlüğünün  28.08.2020 tarih ve 18926772-601.04.02.02-E.1195 nolu yazıları ve ekindeki II Sayılı Boş Kadro Derece Değişikliği Cetveli meclise sunulmakla okundu.

İşaretle yapılan oylama sonucunda; 22.02.2007 tarihli Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmeliğin 11.maddesi 1. fıkrası “kadrolarda derece değişikliği meclis kararıyla yapılır” denildiğinden, aşağıdaki II Sayılı Boş Kadro Derece Değişikliği Cetvelindeki gibi; Genel İdari Hizmetler Sınıfındaki 1 Adet 4 derecedeki Mezarlıklar Müdürü Kadrosunun 1 müktesep derecelerine yükseltilmesine oybirliği ile karar verildi.

 

6- 2020-2021 Eğitim Öğretim Yılında Okula Gidiş Gelişlerinde Belediyemiz Otobüsleri İle Öğrencilerin Taşınması

Belediyemizin 03.09.2020 tarih ve 2020/57 sayılı meclis kararı : Gündemin altıncı maddesi önerge ile gündeme alınan 2020-2021 Eğitim Öğretim yılında Beldemizde bulunan öğrencilerin okullarına gidiş gelişlerinde belediyemiz otobüsleriyle öğrencilerin taşınması konusunun görüşülmesine geçildi.

Yapılan Görüşmelerden sonra işaretle yapılan oylama sonucunda;

Beldemiz içinde bulunan İlköğretim Okullarında okuyan öğrencilerin Öğretim Yılı içerisinde sabah okula gidişlerinde, akşam eve dönüşlerinde Belediye Otobüsümüzle taşınmasına ve ücretsiz faydalanmalarına;

Yalova-Altınova-Karamürsel de bulunan okullarda okuyan öğrencilerimizin okula gidiş gelişlerinde Belediyemiz Otobüsleri ile öğrencilerin taşınmasının yapılmasına ve Belediyemiz Gelir Tarifesindeki Öğrenci indiriminin uygulanmasına oybirliği ile karar verildi.

Nikah işlemleri

İnşaat ruhsatı

Vergi takvimi

cenaze hizmetleri

İhaleler

TURAN CANBAY

Subaşı Belediye Başkanı

1969 yılında Burdur’da dünyaya geldi. Öğrenim hayatını Burdur’da tamamladı. Teknik Lise mezunudur. Gençlik yıllarında profesyonel olarak futbol oynamıştır ve vatani görevini Antalya’da tamamladı

1997 yılından 2019 yılına kadar Akkim AŞ’de ara yönetici olarak çalıştı.

2009-20014 yılları arasında Subaşı Belediye Meclis Üyesi olarak görev yaptı. 31 Mart 2019 tarihinde yapılan yerel seçimde Cumhuriyet Halk Partisi’nden Subaşı Belediye Başkan Adayı olarak gösterildi. Seçim sonucunda Subaşı Belediye Başkanlığı görevine getirildi.

Subaşıspor Kulübü ve Kuzey Kafkas Kültür Derneği üyesidir.

Evli, bir erkek, bir kız evlat sahibidir.

İdarecilik, ilk yardım, itfaiyecilik ve yangın, ekranlı araç kullanım, iş sağlığı ve güvenliği, çevre, genel işletme, yöneticilik eğitimleri alıp sertifikalarına sahip olmuştur.