HIZLI MENÜ

2020 Kasım Ayı Meclis Toplantısı (2. Birleşim)

2020 Kasım Ayı Meclis Toplantısı (2. Birleşim)

Haberi 
Facebook'ta
Twitter'da
Linked'inde
WhatsApp'ta
 paylaş
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on email
Email
Share on print
Yazdır

12.11.2020 TARİHLİ KASIM AYI OLAĞAN

MECLİS TOPLANTISI

 • 2021 Mali Yılı ve İzleyen 2 Yıllık Bütçe

Belediyemizin 12.11.2020 tarih ve 2020/66 sayılı meclis kararı :

Gündemin birinci maddesinde 2021 Mali Yılı ve İzleyen 2 Yıllık Bütçe Konusunun görüşülmesine geçildi.

TEKLİF

Subaşı Belediye Meclisinin Kasım 2020 Ayı Olağan Toplantısının 12.11.2020 tarihli 2.Birleşim 1.Oturumunda, 2021 Mali Yılı Bütçesinin belirlenmesi hususu görüşüldü.

KARAR

Belediye Başkanlığınca hazırlanan 2021 Mali Yılı Bütçesi Encümende görüşülerek,  Belediye Meclisinin 05.11.2020 tarih ve 64 Sayılı Kararı ile Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilen ve Bütçe Komisyonunca tetkik edilen bütçe ile ilgili komisyon raporu meclise okundu. Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 29.maddesi gereğince ad okunmak suretiyle yapılan oylamalar neticesinde;

 

BÜTÇE KARARNAMESİ

Madde 1- Belediye Birimleri için “(A) Ödenek Cetvelinde” gösterildiği gibi toplam ……………………………. (………………………… Türk Lirası) ödenek verilmiştir.

Madde 2- Belediye Bütçesi Gelirleri (B) Gelirlerin Ekonomik Sınıflandırılması Cetvelinde” gösterildiği gibi toplam ………………………………………… (…………………… Türk Lirası)

Madde 3- 2021 Yılı Gider Bütçesinde yer alan ödeneklere, gelir bütçesinde tahmin edilen gelirler ile finansmanın ekonomik sınıflandırması tablosundaki kaynaklar karşılık gösterilmek suretiyle denklik sağlanmıştır.

Madde 4- (G) Cetvelinde nicelik ve niteliği gösterilen yatırım projeleri için üst yönetici, hükmü birden çok yılı kapsayan sözleşme yapmaya yetkilidir.

Madde 5- 6245 Sayılı Harcırah Kanununun 8’nci maddesi gereğince memur ve hizmetli olmayanların yurt içi ve yurt dışı gezi ve görevlerinde verilecek günlük ve yol giderleri bağlı (H) Cetvelinde gösterilen miktarlar üzerinden ödenecektir.

Madde 6- Bütçeye aşağıdaki Cetveller Eklenmiştir.

 • Ödenek Cetveli (A) (Örnek 14)
 • Gelirlerin Ekonomik Sınıflandırması (B) Cetveli (Örnek 15)
 • Finansmanın Ekonomik Sınıflandırması Cetveli (Örnek 16)
 • Gelirlerin Yasal Dayanağını Gösterir (C) Cetveli (Örnek 17)
 • Çok Yıllı Gider Bütçesi Cetveli (Örnek 18)
 • Fonksiyonel ve Ekonomik Sınıflandırma Düzeyinde İzleyen İki Yıl Bütçe Tahmini Cetveli (Örnek-8)
 • Çok Yıllı Gelir Bütçesi Cetveli ( Örnek 19)
 • Çok Yıllı Finansmanın Ekonomik Sınıflandırması Cetveli (Örnek 20)
 • Gelecek Yıllara Yaygın Yüklenmeleri Kapsayan Taahhütler (G) Cetveli (Örnek-21
 • Memur Olmayanlara Verilecek Yollukları Gösterir (H) Cetveli (Örnek -22)
 • İhdas Edilen Memur Kadrolarını Gösterir (K-1) Cetveli (Örnek-23)
 • İhdas Edilen Sürekli İşçi Kadrolarını Gösterir (K-2) Cetveli (Örnek-24)
 • 237 Sayılı Taşıt Kanununa Göre Satın Alınacak Taşıtları Gösterir (T-1) Cetveli (Örnek-25)
 • Mevcut Taşıtları Gösterir (T-2) Cetveli (Örnek-26)
 • Ayrıntılı Harcama Programı (Örnek-27)
 • Finansman Programı (Örnek-28)

Madde 7- Meclisçe kabul edilen bütçede ancak ilgili kanun ve yönetmeliklerde belirtilen usul ve esaslara uyulmak suretiyle değişiklik yapılabilir.

Madde 8- Daha önce kabul edilen plan ve yıllık yatırım programları ve beldenin kalkınmasını temin için meclisçe yapılması uygun görülen aşağıda maddeler halinde gösterilen işlere ilişkin olarak karşılarında belirtilen miktarlarda borçlanma kararı verilmiş ve kurum adına borçlanmaya üst yönetici yetkili kılınmıştır.

Madde 9- Bu Kararname hükümleri  01 Ocak 2021 tarihinde yürürlüğe girer.

Madde 10- Bu Kararname hükümlerini üst yönetici yürütür.

 

SUBAŞI BELEDİYESİ 2021 MALİ YILI GİDER BÜTÇESİ

 • GENEL KAMU HİZMETLERİ ………. .-TL

03-KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİK HİZMETLERİ  …. .-TL

06- İSKAN VE TOPLUM REFAHI HİZMETLERİ …. .-TL

GENEL TOPLAM ….. .-TL

SUBAŞI BELEDİYESİ 2021 MALİ YILI GELİR BÜTÇESİ

 • VERGİ GELİRLERİ …… .-TL

03-TEŞEBBÜS VE MÜLKİYE GELİRLERİ ….. TL

05- DİĞER GELİRLER ….. TL

06-SERMAYE GELİRLERİ …. TL

GENEL TOPLAM … .-TL

SUBAŞI BELEDİYESİ 2021 MALİ YILI BÜTÇESİ FİNANSMANIN EKONOMİK SINIFLANDIRMASI

 • İÇ BORÇLANMA ………………………. .TL

GENEL TOPLAM …. .TL

2021 Mali Yılı Ayrıntılı Harcama Programına Göre;

1’nci üç aylık dönemde ….. .-TL

2’nci üç aylık dönemde …. .-TL

3’ncü üç aylık dönemde …. .-TL

4’üncü üç aylık dönemde …. .-TL Harcama yapılacağı,

2021 Mali Yılı Finansman Programına Göre;

1’nci üç aylık dönemde ….. .-TL

2’nci üç aylık dönemde …. .-TL

3’ncü üç aylık dönemde …. .-TL

4’üncü üç aylık dönemde …. .-TL Gelir elde edileceği tahmin edilmiş olup,

2021 Mali Yılı Gider Bütçesi ……………………… .-TL, 2021 Mali Yılı Gelir Bütçesi ……………… .-TL Borçlanma Ödemeleri ……………….. .-TL olmak üzere bütçe denkliği sağlanmıştır. 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18/1 maddesi gereğince, 2021 Mali Yılı Bütçesinin yukarıdaki şekilde belirlendiği gibi mevcudun oybirliği ile karar verildi.

Nikah işlemleri

İnşaat ruhsatı

Vergi takvimi

cenaze hizmetleri

İhaleler

TURAN CANBAY

Subaşı Belediye Başkanı

1969 yılında Burdur’da dünyaya geldi. Öğrenim hayatını Burdur’da tamamladı. Teknik Lise mezunudur. Gençlik yıllarında profesyonel olarak futbol oynamıştır ve vatani görevini Antalya’da tamamladı

1997 yılından 2019 yılına kadar Akkim AŞ’de ara yönetici olarak çalıştı.

2009-20014 yılları arasında Subaşı Belediye Meclis Üyesi olarak görev yaptı. 31 Mart 2019 tarihinde yapılan yerel seçimde Cumhuriyet Halk Partisi’nden Subaşı Belediye Başkan Adayı olarak gösterildi. Seçim sonucunda Subaşı Belediye Başkanlığı görevine getirildi.

Subaşıspor Kulübü ve Kuzey Kafkas Kültür Derneği üyesidir.

Evli, bir erkek, bir kız evlat sahibidir.

İdarecilik, ilk yardım, itfaiyecilik ve yangın, ekranlı araç kullanım, iş sağlığı ve güvenliği, çevre, genel işletme, yöneticilik eğitimleri alıp sertifikalarına sahip olmuştur.