HIZLI MENÜ

2020 Şubat Ayı Meclis Toplantısı

2020 Şubat Ayı Meclis Toplantısı

Haberi 
Facebook'ta
Twitter'da
Linked'inde
WhatsApp'ta
 paylaş
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on email
Email
Share on print
Yazdır

06.02.2020 TARİHLİ ŞUBAT AYI OLAĞAN

MECLİS TOPLANTISI

1- İmar Komisyon Raporu (205 Ada 1 Parsel)

Belediyemizin 06.02.2020 tarih ve 2020/12 sayılı meclis kararı : Gündemin birinci maddesinde İmar Komisyonu Raporunun (205 Ada 1 Parsel)  konusunun görüşülmesine geçildi.

Belediyemiz Fen İşleri Müdürlüğünün 08.01.2020 tarihli 73525706-105.02-28 sayılı yazısı ve İmar Komisyonu Raporu Meclise sunulmakla okundu.

Belediyemiz sınırları içerisinde bulunan ticari faaliyet izni hakkında yapılan görüşmeler sonucunda işaretle yapılan oylamada;

İmar Komisyonumuzun 07.01.2020 tarih ve 2020/01 sayılı İmar Komisyonu Raporunda belirtildiği gibi;

Beldemiz sınırları içerisinde bulunan Bina yükseklikleri ve TAKS, Kat Adedi Planlı alanlar Tip İmar Yönetmeliğinin Kanun ve Maddelerine uygun olarak G22C-10B-3A Pafta 205 Ada 1 Parselde 3 kat, TAKS:0,40, hmax:9,50 m değişiklik yapılmadan, parselin kullanım amacı meskenden ticari alan olarak işlenmesi için 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planlarına ve 1/5000 Nazım İmar Planlarına işlenmesi ve İmar Plan Değişikliğinin 3194 Sayılı İmar Kanununun 8. maddesinin (b) bendi gereği onanmasına, Bir RED oy, Yedi KABUL oylarıyla oyçokluğu ile kabul edildi. oyçokluğu ile karar verildi.

2- İmar plan Değişikliği (Çavuşçiftliği 13 Pafta, 2061 Parsel)

Belediyemizin 06.02.2020 tarih ve 2020/13 sayılı meclis kararı : Gündemin ikinci maddesinde İmar Plan Değişikliğinin (Çavuşçiftliği 13 Pafta, 2061 Parsel)  konusunun görüşülmesine geçildi.

Belediyemiz Fen İşleri Müdürlüğünün 30.01.2020 tarihli 73525706-754-157 sayılı yazısı ve ekindeki Osman ÖZKÖSE’nin 24.01.2020 tarihli dilekçesi Meclise sunulmakla okundu.

İşaretle yapılan oylama sonucunda; Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 21.maddesi gereğince Belediyemiz sınırları içerisinde bulunan G22-C-10-B-4-C Pafta Çavuşçiftliği 13 Pafta, 2061 Parselde imar plan değişikliği talebinin değerlendirilmek üzere İmar Komisyonuna havalesine ve 10.02.2020 tarihinde Pazartesi Saat 17:30’da Belediyemiz Fen İşleri Müdürlüğünde toplanmasına oybirliği ile karar verildi.

3- İmar plan Değişikliği (Çavuşçiftliği 132 Ada 1 Parsel)

Belediyemizin 06.02.2020 tarih ve 2020/14 sayılı meclis kararı :

Gündemin üçüncü maddesinde İmar Plan Değişikliği (132 Ada 1 Parsel) konusunun görüşülmesine geçildi.

Fen İşleri Müdürlüğünün 30.01.2020 tarih ve 73525706-105.02-161 sayılı yazısı ile ekindeki Hasan KILINÇ’a ait dilekçe meclise sunuldu.

İşaretle yapılan oylama sonucunda; Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 21.maddesinin “imar ve bütçeye ilişkin konular hakkında meclis tarafından karar alınmadan önce ilgili komisyonlarda görüşülmesi zorunludur” hükmü gereği, Yalova İli Subaşı Belediyesi Çavuşçiftliği Mevki, 132 Ada 1 No.lu Parsel’in Ticari Alandan Konut+Ticari alana çevrilmesi konusunun İmar Komisyonuna havalesine 10/02/2020 Salı günü Saat 17:45 toplanmasına oybirliği ile karar verildi.

4-  Boş Kadro derece Değişikliği (Muhasebeci)

Belediyemizin 06.02.2020 tarih ve 2020/15 sayılı meclis kararı :

Gündemin dördüncü maddesi Boş Kadro Derece Değişikliği konusunun görüşülmesine geçildi.

Belediyemiz Yazı İşleri Müdürlüğünün  23.01.2020 tarih ve 18926772-601.04.02.02-98 nolu yazıları ve ekindeki II Sayılı Boş Kadro Derece Değişikliği Cetveli meclise sunulmakla okundu.

İşaretle yapılan oylama sonucunda; 22.02.2007 tarihli Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmeliğin 11.maddesi 1. fıkrası “kadrolarda derece değişikliği meclis kararıyla yapılır” denildiğinden, aşağıdaki II Sayılı Boş Kadro Derece Değişikliği Cetvelindeki gibi; Genel İdari Hizmetler Sınıfındaki 1 Adet 5 derecedeki Muhasebeci Kadrosunun 1 müktesep derecelerine yükseltilmesine oybirliği ile karar verildi.

5-  Dolu Kadro Derece Değişikliği (Tekniker)

Belediyemizin 06.02.2020 tarih ve 2020/16 sayılı meclis kararı :

Gündemin Beşinci maddesi Dolu Kadro Derece Değişikliği konusunun görüşülmesi geçildi.

Belediyemiz Yazı İşleri Müdürlüğü’nün 23.01.2020 tarih ve 18926772-601.04.02.02-99 nolu yazıları ve ekindeki III Sayılı Dolu Kadro Derece Değişikliği Cetveli meclise sunulmakla okundu.

İşaretle yapılan oylama sonucunda; 22.02.2007 tarihli Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmeliğin 11.maddesi 1. fıkrası “kadrolarda derece değişikliği meclis kararıyla yapılır” denildiğinden, ekteki III Sayılı Dolu Kadro Değişikliği Cetvelindeki gibi; Teknik Hizmetler Sınıfındaki 1 Adet 5 derecedeki Tekniker  Kadrosunun 3 müktesep derecelerine yükseltilmesine oybirliği ile karar verildi.

6-  Nikah Ücretleri

Belediyemizin 06.02.2020 tarih ve 2020/17 sayılı meclis kararı :

Gündemin Altıncı maddesinde Nikah Ücretleri konusunun görüşülmesine geçildi.

Yazı İşleri Müdürlüğünün 28.01.2020 tarih ve 18926772-050.01.02-121 sayılı yazısı ile ekindeki Nikah Ücretleri Gelir Tarifesi meclise sunuldu.

İşaretle yapılan oylama sonucunda;  5393 Sayılı Belediye Kanunun 18.maddesinin (f) bendine istinaden Belediyemiz Yazı İşleri Müdürlüğünün Talepleri doğrultusunda Belediyemiz Gelir Tarifelerinin 48. Maddesindeki Nikah Ücretlerinin aşağıdaki gibi olmasına, ayrıca maddi durumu iyi olmayan vatandaşların Altınova Sosyal Yardımlaşma Vakfından Belge getirmek koşuluyla Nikah ücreti alınmayacağı 8.bendi olarak eklenmesine ve Belediyemiz gelir tarifelerine eklenmesine oybirliği ile karar verildi.

48- NİKAH ÜCRETLERİ :

  • Nikah müracaatlarında kullanılacak dosyası bedeli                        25,00.-TL
  • Aile Cüzdanı Bedeli

(Maliye Bakanlığının belirlediği Değerli Kağıtlar        ( 2020 Yılı için 140,00.-TL)

Kanunu Gereği işlem yapılır)

  • Hafta içi Mesai Saatleri Dışında ve Hafta Sonu

Kıyılan Nikah ücreti (Kurum Dışında )                                                     150,00.-TL

  • Hafta içi Mesai Saatleri İçinde (Kurum İçinde)                            100,00.-TL

(Evlenme akdi ve evrakları tanzimi dahil)

  • İzinname Harç Ücreti                                    35,00.-TL
  • İzin Belgesi ile Gelen Nikahlar                               100,00.-TL
  • Yabancı Uyruklu Nikah Harç Bedeli                               300,00.-TL
  • Durumu Olmayan vatandaşlardan Altınova Sosyal Yardımlaşma

Vakfından belge getirmek koşuluyla nikah ücreti alınmayacaktır.

 

7-  2020 Mali Yılı Gelir Tarifelerinde Değişiklik

Belediyemizin 06.02.2020 tarih ve 2020/18 sayılı meclis kararı :

Gündemin Yedinci Maddesinde 2020 Mali Yılı Gelir Tarifelerinde Değişiklik konusunun görüşülmesine geçildi.

Mali Hizmetler Müdürlüğünün 27.01.2020 tarih ve 33827622-940-E.111 sayılı yazısı meclise sunuldu.

İşaretle yapılan oylama sonucunda;  5393 Sayılı Belediye Kanunun 18.maddesinin (f) bendine istinaden Belediyemiz Gelir Tarifelerinde “NOT- Belde Sınırları dışındaki konutlarda ki abonelerden bağlı bulundukları muhtarlıklardan dilekçe getirmeleri, Malzeme ve İşçiliğin kendilerine ait olması kaydı ile İçme Suyu ve Kanalizasyon bağlama ücretinin 5.000,00.-TL olmasına ve gelir tarifelerine eklenmesine oybirliği ile karar verildi.

8-  Sosyal Tesis Ücret Tarifesi

Belediyemizin 06.02.2020 tarih ve 2020/19 sayılı meclis kararı :

Gündemin sekizinci maddesinde Sosyal Tesis Ücret Tarifesi konusunun görüşülmesine geçildi.

Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğünün 30.01.2020 tarih ve 33827622-940-E.158 nolu yazıları ile ekleri Meclise sunulmakla okundu.

Yapılan görüşmelerden sonra;

İşaretle yapılan oylama sonucunda; 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18.maddesinin (f) bentleri gereğince; Subaşı Belediyesi Mehmet TUNALI Sosyal Tesis ve İktisadi Tesis İşletmesi’nin Fiyat Tarifesinin aşağıdaki gibi olmasına, bundan sonraki fiyat değişikliklerinde alınan mal ve malzemelere gelen zammın satış fiyatlarına yansıtılacağı ve  Belediyemiz Gelir Tarifesine eklenmesine oybirliği ile karar verildi.

FİYAT TARİFESİ :

 

Bira 50’lik …………………    12,50.-TL

Tek Rakı ……………… …..    15,00.-TL

Duble Rakı…………………    30,00.-TL

35’lik Rakı….………………100,00.-TL

50’lik Rakı………………….150,00.-TL

70’lik Rakı  …………………200,00.-TL

100’lük Rakı………………..300,00.-TL

Beyaz Peynir (2 Dilim)…….    10,00.-TL

Yoğurt ….………………….    10,00.-TL

Salata……………………….    10,00.-TL

Et Sote………………………   50,00.-TL

Tavuk Sarma (2 Adet)..…….    35,00.-TL

Meyve………………..……..    10,00.-TL

Kavun… …………………….   15,00.-TL

Mezeler …….………………      8,00.-TL

Çerezler……………………..   12,50.-TL

9-  Muhtar Ödenekleri Güncelleme Talebi

Belediyemizin 06.02.2020 tarih ve 2020/20 sayılı meclis kararı :

Gündemin Dokuzuncu maddesi Muhtar Ödenekleri Güncelleme Talebi konusunun görüşülmesine geçildi.

Subaşı Merkez Mahalle Muhtarı Jale UZUN, Denizgören Mahalle Muhtarı Süleyman ATAN ve Altınkent Mahalle Muhtarı Mahmut ÇINAR’a ait dilekçe meclise sunulmakla okundu.

İşaretle yapılan oylama sonucunda; Subaşı Merkez Mahalle Muhtarlığı, Denizgören Mahalle Muhtarlığı ve Altınkent Mahalle Muhtarlığına ait elektrik, telefon, internet, doğalgaz, kırtasiye giderleri için aylık 175,00.-‘er TL olmak üzere yıllık 2.100,00.-‘er TL ayni yardım yapılmasına oybirliği ile karar verildi.

10-  Tahsisin Kaldırılması

Belediyemizin 06.02.2020 tarih ve 2020/21 sayılı meclis kararı :

Gündemin Onuncu maddesi Tahsisin Kaldırılması (Lojman) konusunun görüşülmesine geçildi.

Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğü’nün 30.01.2020 tarih ve 33827622-756.01-E.152 nolu yazıları meclise sunulmakla okundu.

İşaretle yapılan oylama sonucunda; 06.08.2009 tarih ve 31 Sayılı meclis Kararı ile Merkez Mahalle Muhtarlığına tahsisi yapılmış olan Belediyemize ait Merkez Mahallesi Cumhuriyet Caddesi 24.Sokak No:1 Kat:2’deki Lojmanın, 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18.maddesi (e) bendi gereğince Belediyemiz hizmetlerinde kullanılmak üzere tahsisin kaldırılmasına oybirliği ile karar verildi.

11-  Arazi Satışı

Belediyemizin 06.02.2020 tarih ve 2020/22 sayılı meclis kararı :

Gündemin onbirinci maddesinde Arazi Satışı konusunun görüşülmesine geçildi.

Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğü’nün 30.01.2020 tarih ve 33827622-756.02-E.153 nolu yazıları meclise sunulmakla okundu.

Yapılan görüşmelerden sonra;

İşaretle yapılan oylama sonucunda; 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18.maddesinin (e) bendi gereğince görüşülen; Belediyemiz mülkiyetinde bulunan Yalova İli Altınova İlçesi Subaşı Zeytinlik Mevki 873 Parselin satışına gerek duyulduğunda yeniden görüşülmesine oybirliği ile karar verildi.

12-  Trafik Komisyonu Oluşturulması

Belediyemizin 06.02.2020 tarih ve 2020/23 sayılı meclis kararı :

Gündemin onikinci maddesinde Trafik Komisyonu konusunun görüşülmesine geçildi.

Belediyemiz Zabıta Amirliği’nin 28.01.2020 tarih ve 75235194-105.06.99-118 sayılı yazıları meclise sunulmakla okundu.

Meclis Başkanı Turan CANBAY 3 Kişilik Trafik Komisyonu için Taner KANAR ve Zeki GÜRSU’yu önerdi. Başka aday olmak isteyen var mı diye sordu. Üye Bülent KARASU Orhan CİVELEK’i önerdi. Taner KANAR, Zeki GÜRSU ve Orhan CİVELEK aday oldu.

İşaretle yapılan oylama sonucunda;

Taner KANAR, Zeki GÜRSU ve Orhan CİVELEK oybirliği ile Trafik Komisyonuna 1 yıllığına seçildiler.

13-  Subaşı Belediyesi Servis Araçlarında Değişiklik Yapılması

Belediyemizin 06.02.2020 tarih ve 2020/24 sayılı meclis kararı :

Gündemin on üçüncü maddesinde Subaşı Belediyesi Servis Araçlarında Değişiklik Yapılması konusunun görüşülmesine geçildi.

Belediyemiz Zabıta Amirliği’nin 30.01.2020 tarih ve 75235194-010.03-151 sayılı yazıları meclise sunulmakla okundu.

Belediye Meclisimizin 09.11.2008 tarih ve 24 sayılı kararı ile Subaşı Belediyesi Servis Araçları Hizmet Yönetmeliğinin ikinci bölümünün “Servis Araçlarında Aranacak Nitelikler” başlıklı 8 nci maddesine “ş” bendi olarak “Araçlarda en az yedi (7) gün geriye dönük kayıt yapan ve en az iki (2) yıl garanti kapsamında olan ayrıca kayıt yapmadığında sürücüyü uyaran, güzergah yolunu, sürücü ve yolcuları gösterecek şekilde araca montajı yapılmış, görüntü çözünürlük kalitesi yüksek en az üç kamera olmalıdır” ibresinin eklenmesine, Yönetmeliğin 2.Bölümüne 5.madde olarak “Servis Aracı Çalıştırma Ruhsatı Hakkı olan kişilerin söz konusu plakaları ihale tarihinden itibaren 12 (Oniki) ay içerisinde kullanmaları şayet bu süre içinde satışı yapılan plaka kullanılmaz ise plaka iptal edilerek Belediyeye yatırılan satış bedeli irat olarak kaydedilecektir.” Maddesinin eklenmesine oybirliği ile karar verildi.

14-  Marmara Belediyeler Birliğinden Ayrılma

Belediyemizin 06.02.2020 tarih ve 2020/25 sayılı meclis kararı :

Gündemin ondördüncü maddesinde Marmara Belediyeler Birliğinden Ayrılma konusunun görüşülmesine geçildi.

Belediyemiz Yazı İşleri Müdürlüğünün  28.01.2020 tarih ve 18926772-730.02.02-125 sayılı yazıları meclise sunulmakla okundu.

İşaretle yapılan oylama sonucunda; 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18.maddesi (o) bendi gereğince; Belediye Meclisimizin 04.02.1993 tarih ve 2 sayılı kararı ile Üyesi olduğumuz Marmara Belediyeler Birliğinden, Birlik Tüzüğünün Birlik Üyeliğinden Ayrılma Başlıklı 11. maddesi gereğince Birlikten Bir RED oy, Yedi KABUL oylarıyla oyçokluğu ile kabul edildi.

15-  Yalova Turizm Birliğinden Ayrılma Kararı

Belediyemizin 06.02.2020 tarih ve 2020/26 sayılı meclis kararı :

Gündemin onbeşinci  maddesinde Yalova Turizm Birliğinden Ayrılma konusunun görüşülmesine geçildi.

Belediyemiz Yazı İşleri Müdürlüğünün 29.01.2020 tarih ve 18926772-730.02.02-139 sayılı yazıları meclise sunulmakla okundu.

İşaretle yapılan oylama sonucunda; 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18.maddesi (o) bendi gereğince; Belediye Meclisimizin 04.10.2007 tarih ve 30 sayılı kararı ile Üyesi olduğumuz Yalova Turizm Birliğinden Birlik Tüzüğünün Birlik Üyeliğinden Ayrılma Başlıklı 39. Maddesi gereği ayrılmaya ve Borçlarımızın aramızda yapacağımız taksitlendirme protokolü ile İller Bankası payımızdan kesilmesine, Bir RED oy, Yedi KABUL oylarıyla oyçokluğu ile kabul edildi.

16-  Subel’in Personel Şirketi Olarak Tescili

Belediyemizin 06.02.2020 tarih ve 2020/27 sayılı meclis kararı :

Gündemin onaltıncı maddesinde önerge ile gündeme alınan SUBEL Taşımacılık İnş. Tur. Org. Tem. Pey. Akary. İnternet Ticareti Çiçekçilik Limited Şirketi isminin Personel Şirketi olarak tescillenmesi konusunun görüşülmesine geçildi.

İşaretle yapılan oylama sonucunda; SUBEL Taşımacılık İnş. Tur. Org. Tem. Pey. Akary. İnternet Ticareti Çiçekçilik Limited Şirketi isminin Personel Şirketi olarak tescillenmesi konusunun daha kapsamlı araştırılarak bir sonraki meclise gelmesine oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nikah işlemleri

İnşaat ruhsatı

Vergi takvimi

cenaze hizmetleri

İhaleler

TURAN CANBAY

Subaşı Belediye Başkanı

1969 yılında Burdur’da dünyaya geldi. Öğrenim hayatını Burdur’da tamamladı. Teknik Lise mezunudur. Gençlik yıllarında profesyonel olarak futbol oynamıştır ve vatani görevini Antalya’da tamamladı

1997 yılından 2019 yılına kadar Akkim AŞ’de ara yönetici olarak çalıştı.

2009-20014 yılları arasında Subaşı Belediye Meclis Üyesi olarak görev yaptı. 31 Mart 2019 tarihinde yapılan yerel seçimde Cumhuriyet Halk Partisi’nden Subaşı Belediye Başkan Adayı olarak gösterildi. Seçim sonucunda Subaşı Belediye Başkanlığı görevine getirildi.

Subaşıspor Kulübü ve Kuzey Kafkas Kültür Derneği üyesidir.

Evli, bir erkek, bir kız evlat sahibidir.

İdarecilik, ilk yardım, itfaiyecilik ve yangın, ekranlı araç kullanım, iş sağlığı ve güvenliği, çevre, genel işletme, yöneticilik eğitimleri alıp sertifikalarına sahip olmuştur.